పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/447

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

420

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

        ఉ. ఈత్రయిఁ దాఁబ్ర బంధపరమేశ్వరుఁడైవిరచించె శబ్దవై
             చిత్రి నరణ్యపర్వమున శేషము శ్రీ నరసింహ రామచా
             రిత్రములు బుధవ్రజగరిష్ఠత నెఱ్ఱయ శంభుదాసుఁ డా
             చిత్రకవిత్వవాగ్విభవజృంభితు మెచ్చెద భక్తియుక్తితోన్

 జక్కన్న లాక్షణికుడైన మంచి కవి. ఈతని కవిత్వము నిర్దుష్టమై మనోహరముగా నుండును.ఈ విక్రమార్క చరిత్రము నందలి కథలు సహిత మద్బుతములుగానే యుండును. కవియొక్క రచనాధోరణి తెలియుట కయి విక్రమార్క చరిత్రములోని కొన్ని పద్యముల నిందుఁ జూపు చున్నాను.

          చ. అనవుడు నింతి యీ యెడఁ బ్రయాసపడం బనియేమి? యంచు వే
              గన ములు ముంటఁ బుచ్చుటయె కార్యముగాఁ దలపోసి చంద్రగు
              ప్తుని దగురీతి వీడుకొని భూపతిపాలికిఁ బోయి పూసగ్రు
              చ్చినగతిఁ గార్యనిశ్చయ మశేషము తిన్నగ విన్నవించినన్ ఆ 1

          ఉ. ఇమ్మెయి నర్థ మెల్లను వ్యయింపఁ బురిం గలవైశ్యు లందఱున్
              నెమ్మిఁ బురందరుం గదిసి నీవు వణిక్కులవ ర్తనంబు స
              ర్వమ్మును వమ్మునం గలిపి వాలి విశృంఖలవృత్తి దానధ
              ర్మమ్ములు త్యాగభోగములు మానక చేయుట నీతిమార్గమే? ఆ 2

         ఉ. రా జవివేకియై నిరపరాధు మహీసురవర్యునిన్ జగ
              త్పూజితుఁ బుణ్యవర్తను విధూతనమజ్జనకల్మషున్ వధూ
              వ్యాజమునన్ వృధా కుపితుఁఁడై వధియింపఁగఁ బంచె దీని నే
              యోజఁ దొలంగఁదోతు గురు నుత్తము నెమ్మెయిఁ గాతదైవమా! ఆ 3
        
         ఉ. చెప్పఁదలంచు సిగ్గు తనుఁ జెప్పఁగనీమిక సంచలించుఁ దాఁ
              జెప్పెడు మాట యెవ్వరికిఁ జెప్పకుమీ యనజూచు నంతటం
              జెప్పక యుండరాదు మఱి చెప్పఁగరా దని కొంకు నెమ్మెయిం