పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/441

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

జక్కయ కవి

జక్కయ్య యనెడి యీ కవి విక్రమార్క చరిత్రమును పద్యకావ్యముగా రచించెమ. ఈతఁడు నియోగి బ్రాహ్మణుఁడు. ఈతని తండ్రి పేరన్నయామాత్యుఁడు. తాత పె...యామాత్యకవి. ఈ విక్రమార్క చరిత్రము దేవరాయని మంత్రియైన సిద్దన్న కంకితము చేయఁబడెను.సిద్ధవ్న మంత్రి కవినిగూర్చి యీ ప్రకారముగా నన్నట్లు కవి తన గ్రంథమునందుఁ జెప్పియున్నాఁడు:

                           సీస మాలిక

              సంస్కృత ప్రాకృత శౌర సేన్యాదుల
                               ఘటికలో నొక శతకంబు, జెప్పఁ
              బ్రహసన ప్రకరణ భాణాది బహువిధ
                               రూపంబు యందు రూఢి మెఱయఁ
              జక్రచతుర్భద్ర చతురుత్త రాధిక
                               క్షుద్రకావ్యములు పెక్కులు రచింప
              నాంధ్ర కవిత్వంబునంటినఁ బ్రబంధంబు
                               మేలుగాఁ దద్ జ్ఞులు మెచ్చఁ జెప్ప
              నిమ్ముల నే రీతి నే ధాతువుల నేమి
                               రసమున నైన వర్ణనము చేయ
              సరి నేక సంధాద్విసంధాత్రిసంధలఁ
                                దొడరినఁ బొరిఁబొరిఁ గడమఁ జదువ
              నెవ్వఁ డే యవధాన మెఱుఁగు నయ్యవధాన
                                మున వాని కించుక ముల్లు చూప
              వృత్తకందముఁ గందవృత్తంబునుం జతు