పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/442

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

415

జక్కయ కవి

                      ష్కందంబు మొదలుగాఁ గలుగు గర్బ
         కాష్యవర్గముఁ జెప్పగాఁ బ్రబంధంబు..
                      క్రొత్తలు పట్టించుకొని లిఖింపఁ
         గా నక్షరచ్యుతకంబు మాత్రాచ్యుత
                      కంబు బంధచ్యుతకంబు నామ
         గోప్యంబులుం గ్రియాగోప్యంబులును భావ
                      గోప్యంబులును జెప్ప గోష్టియందుఁ
         బద్యంబు గీతికార్భటి నొగిఁ జదువంగ
                      నెల్ల విద్యలనంచు లెఱుఁగ నేర్తు

         ననుచు నెల్లూరి తిరుకాళ మనుజవిభుని
         సమ్ముఖమ్మున సాహిత్యసరణి మెఱసి
         మహిమ గాంచిన పెద్దయా మాత్యసుకవి
         మనుమడవు నీవు నీవంశ మహిమ యొప్పు.

     క. ఆడఁడు మయూర రేఖను
         గాడంబాఱండు గాణగతి మన మెరియన్
         బ్రోడగు పెద్దయ యన్నయ
         మాడకు మాడెత్త యతని మాటలు జగతిన్.

     క. అని మీ తండ్రి మహత్వము
         జన వినుతరస ప్రసంగ సంగత కవితా
         ఘనతేజులు కవిరాజులు
         గొనియాడుదు రఖిలరాజకుంజరసభలన్

     క. చక్కని నీ వైదుష్యము
         చక్కన నీ కావ్యరచన చాతుర్యంబున్
         జక్కన నీ వాగ్వైఖరి
         చక్కన నీ యాశుమహిమ జక్కన సుకవీ !