పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

149

తి క్క న సో మ యా జి

      మనుమసిద్ది మహీశ సమస్త రాజ్య
      ధారాధౌరేయుఁ డభిరూపభావభవుఁడు
      కొట్టరువుకొమ్మనామాత్ముకూర్మిసుతుఁడు
      దీనజనతానిధానంబు తిక్కశౌరి.

   క. ఆగు నన గొమ్మయతిక్కcడు
      జగతినపూర్వార్ణ శబ్దచారకవితమై
      నెగడిన 'బాణోచ్చిష్టం
      జగత్రయం' బనిన పలురు సఫలం బయ్యెన్.

   క. కృతులు రచియుంప సుకవుల
      కృతు లొప్పఁ గొనంగ నొరునికిం దీరునె వా
      కృతినిభుఁడు వివరణ శ్రీ
      యుతుఁడన్న మునుతుడు తిక్కఁ డొకనికిఁదక్కన్.

   క. అభినుతుఁడు మనుమభూవిభు
      సభఁ దెనుగున సంస్కృతమునఁ జతురుండై తా
      నుభయ కవిమిత్రనామము
      త్రిభువనముల నెగడ మంత్రితిక్కఁడు దాల్చెన్.

   సీ. సరస కవీంద్రుల సత్ప్రబంధము లొప్పఁ
                   గొను నను టధిక కీర్తనకుఁ దెరువు
       లలితనానాకావ్యములు చెప్ప నుభయభా
                   షలయందు ననుట ప్రశంసత్రోవ
       యర్థిమైఁ బెక్కూళ్ళ నగ్రహారంబుల
                   గా నిచ్చు ననుట పొగడ్త పొలము
       మహితదక్షిణ లైన బహువిధయాగంబు
                   లొనరించు ననుట వర్ణనముదారి

      పరుని కొక్కని కిన్నియుఁ బ్రకటవృత్తి
      నిజములై పెంపు సొంపారి నెగడునట్టి
      కొమ్మనామాత్యుతిక్కనకొలఁది సచివు
      లింక నొక్కరుఁ దెన్నఁగ నెందుఁ గలఁడు ?