పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

114

తి క్క న సో మ యా జి

          అంతఁ దిక్కనసోమయాజికి మెచ్చి
            వింతవస్త్రంబులు వివిధభూషణము
            లత్యంతభక్తి తో నప్పుడిచ్చుడును
            సత్యసంధుడును సభ్యవర్తనుఁడు
            నగు సోమయాజి తా నా రాజు కనియెఁ
            దగుమాట విను మొక్కధర్మకార్యంబు
            సూర్యవంశంబున సొబగొందునట్టి
            యార్యపూజిత వర్యుఁ డా మన్మసిద్ది
            రాజు దా నెల్లూరు రమణతో నేల
              * * * *
            అక్కన బయ్యన లధికబలిష్టు
            లక్కట • సిద్ధిరాయనిఁ బాఱఁదోలి
            దక్కిన రాజ్యంబు దామె యేలుచును
            నొక్క కా సై నను జక్కcగ వీరు
            వారల దండించి వారినెల్లూరు
            వార కిప్పింపు మవారణఁ బ్రీతి
            ననిన గణపతిరా జట్ల కా కనుచు

              * * * *

            వెడలి గణపతియు విజయంబునకును
            గుడియెడమల సేన కొలిచి యేతేర
            వెలనాడు చేరియు వీ డెల్లఁ గాల్చి
            వెలనాటిరాజును వెస గెల్చి వాని
            యప్పనంబులు గొని యటఁ జని రాజు
            గుప్పన నెల్లారు కూడ నేతెంచి
            యక్కన బయ్యన నచట సాధించి

              * * * *