పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

114

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

గూచిమంచి జగ్గకవి రచియించిన సోమదేవరాజీయమునందును జెప్పబడి యున్నది. ఏత దంకముసు దేటపఱిచెడి యా గ్రంధభాగముల నిం దుదాహరించు చున్నాను

 (సిద్దేశ్వరచరిత్ర, ద్విపద కావ్యము.)
                  
                  సారెసారెకుఁ గేరి సన్నుతుల్ చేయ
                  సారపారావారసరసగంభీర
                  సారుఁడై కీర్తి విస్తారుఁడై యలరు
                  నా రీతి గణపతి నటు చూచు వేడ్కఁ
                  దిక్కనసోమయా జక్కడ కొకట
                   
                         * * *
                  దిక్కుదిక్కులనుండి తెరలి విద్యార్థు
                  లక్కడక్కడను గావ్యముల శ్లోకార్థ
                  మొక్కొక్కవిధమున నొగి వినిపింపఁ
                  జక్క_న వినుచును నొక్క యందలము
                  నెక్కి తిక్కనసోముఁ డక్క డేతెంచె
                  నా రీతిగా సోమయాజుల రాక
                  వారక చని ఫణిహారులు దెల్ప
                         * * *

                  అట్టి మహాత్ముని నా సోమయాజి
                  నేట్లైన నేదురేగి నేర్పుతో రాజు
                  తెచ్చి అర్హాసనస్థితునిఁగా జేసి
                  మెచ్చి తాంబూలాదు లెచ్చుగా నిచ్చి

                         * * *
                   అగు భారతాఖ్యాన మావీరవరులు
                   తగఁ జేసినట్టి యుద్ధ ప్రతారములు
                   వినియు సంతోషించెఁ గనినట్లు చెప్ప
                         * * *