పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

చిత్రలేఖనము.

BOOK II.

ప్రథమ భాగము.

రంగులు పూయుట.

కొందఱికి కొన్నిరంగు లిష్టము. ఇతరులకు మఱికొన్ని యిష్టము. ఈయిష్టానిష్టములు వారివారిరుచులనుబట్టి యుండును. ప్రపంచమునందు మూడువర్ణము లున్నవని న్యూటెను (Newton) చెప్పెను. అవి ఎఱుపు, పసుపు, నీలి. వీనిలోరెంటినికలిపిన వేఱురంగులు వచ్చును. వీనిని గౌణవర్ణము (Secondary Colours) లందురు. వీనిలోరెంటిని కలిపిన తృతీయవర్ణములు (Teriatory Colours) వచ్చును.

గౌణ వర్ణములు :-

ఎఱుపు + పసుపు = నారింజ వర్ణము.

పసుపు + నీలి = ఆకుపచ్చ వర్ణము.

నీలి + ఎఱుపు = ఊదా వర్ణము.

తృతీయ వర్ణములు :-

నారింజ వర్ణము + ఆకుపచ్చ = సిట్రిను

ఆకుపచ్చ + ఊదా + ఆలివు.

ఊదా + నారిజ = కావిరంగు.

పైని చెప్పినదానినిబట్టి చూచినయెడల నారింజవర్ణము, ఆకుపచ్చ, ఊదా, గౌణవర్ణము లనియు, సిట్రిను, ఆలివు, కావిరంగు తృతీయవర్ణము లనియు తెలియును.

ఈక్రింద వ్రాసిన చిత్రమును చూచిన నివి చక్కగ బోధపడును. 24 - చూడుము.

2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf

1. కావిరంగు. 2. ఎఱుపు. 3. ఆకుపచ్చ. 4. ఊదా. 5. నారింజ. 6. నీలి. 7. పసుపు. 8. ఆలివు. 9. సిట్రిను.

కావిరంగును, ఆలివును, సిట్రినును, బాగుగా బోధపఱుచుకొనుటకు పచ్చని బూడిదవర్ణము, నీలమైన బూడిదవర్ణము, ఎఱ్ఱని బూడిదవర్ణము అని పిలుతుము.

ప్రథమరంగుల (Primary Colours) దట్ట మీవిధముగ చూపింపబడినది.

ఎఱుపు = 5. పసుపు = 3. నీలి = 8.

ఎఱుపును దట్టముచేసిన నలుపుగనో లేక ఊదావర్ణముగనో కనబడును. పలుచుగ చేసిన గులాబిరంగుగనో లేక మట్టిరంగుగనో మాఱును.