పుట:2015.497290.chinnayasuuri-jiivitamu.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చిన్నయసూరి జీవితము 90

పచ్చయప్ప యశోమండనము

(ఆంధ్రము)

క్రోధి 1846

              మ. గగనం బట్లు రసప్రపూర్ణ విల సత్కందంబుల న్మీఱి య
                   భ్రగనాలంబుగతిన్ సితచ్ఛదముల న్భాసిల్లి మేరుక్రియన్
                   జగదామోద సువర్ణభాస్వరముగా జానొందు పచ్చావనీ
                   శగుణంబు ల్గణుతించు కోశ మిది యిచ్చ న్మెచ్చు గావించెడిన్.

              ఉ. శ్రీవరవర్ణి నీమణికిఁ బ్రేమపదంబు బుధోత్కరంబు లెం
                  తే వినుతింపఁ బెంపగు నహీనమహీభృదుదారమౌళి సం
                  భావితపాదపద్ముఁడు గృపాపరిపూర్ణుఁడు శ్రీనివాసుఁ డా
                  ర్యావసుఁ డెప్డు పచ్చప ధరాధిప కీర్తులఁ బ్రోచుఁ గావుతన్.

              చ. అతులయశోవిశాలుఁడు జితాంతరఘోరవిరోధిజాలుఁ డం
                  చితసుగుణాలవాలుఁడు విశిష్టవిహాయత చాతురీ నిరా
                  కృతదివిజాతసాలుఁడు గిరీశ పదాంబుజభక్తిలోలుఁ డా
                  శ్రితపరిపాలుఁ డార్యసుతశీలుఁడు పచ్చనృపాలుఁ డెన్నఁగన్.

              చ. అనయము భిక్షితాశనమ యౌట విషాదభావముం
                  గొని వసనంబు లేవడికి గుంది సగం బయినట్టి పార్వతీ
                  శునిముకు మ్రోవ నన్న మిడి శుద్ధదుకూల సమర్పణంబులం
                  దనియఁగఁ జేసెఁ బచ్చ నరనాథుఁడు గేవల దాతృమాత్రఁడే?

              చ. అనవరతంబు డాసిన బుధాళి కభీష్టఫలంబు లిచ్చి భూ
                  జనులకు మేటి నా నెగడె సన్నుతమంజులతావిలాసముల్
                  దనరఁగ నాశ్రితాళుల నుదార రసాంబుధిఁ దేల్చు పచ్చపా
                  వనివిభు దానవైదుషికి వారక మ్రాన్వడు సౌరసాలముల్.

              చ. నిరుపమ తావకీన కమనీయ యశశ్శరదాగమంబునం
                  బరపగు కల్మషంబు భువనంబు దొఱంగుట యుక్తమే కదా