పుట:2015.393685.Umar-Kayyam.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


         శ్రీ ఉమర్ ఆ లీ షా క వి గా రి
              జీ వి త సం గ్ర హ ము
  ఉమర్ ఆలీషా మహాకవిగారు పీఠికాప్[ఉరమున క్రీ.శ.1825 వ సం|| జన్మించిరి. వీరితండ్రిగారు మహర్షి మొహియుద్దీన్ బాషా గురువర్యులు. వీరి జనని చాన్బియాంబ.
    వీరి తండ్రిగారు అరబ్బీ, పారశీక, సంస్కృతాంద్ర పండితులు. ఆధ్యాత్మిక వివ్యాపీఠాచార్యులు, ఆత్మవిద్యాసారంగదులు. వీరి కుటుంబము పూర్వమునుండియు భాషాపాండిత్యమునకు, అధ్యాత్మిక విద్యా సంపత్తికిని ప్రఖ్యాతిగాంచినది. శ్రీకవిగారు చిన్ననాడే సంస్కృతాంధ్రమ్లు విశేషముగా నభ్యసించిరి. తరుపరి అరబ్బీ పారశీకాంగ్ల భాషలు నేర్చిరి. వీరు ఆంగ్లమున వ్రాయుట, మాట్లాడుట యెఱుగుదురు; కాని ఆంగ్లపద్య కావ్యములందు ఎంతమాత్రం వీరికి ప్రవేశములేదు. వీరు సహజకవులు. వీరి 14వ వర్షమున తెనుగున ధారళముగా కవిత్వము జెప్పిరి వీరి 18వ యేట"మణిమాల" యను నాటకము వ్రాసి అచ్చొత్తించిరి. అది షేక్సిపియర్ మహాకవి నాటకమువలె నున్నదని అప్పటి పత్రికలు కొనియాడినవి. వీరి కనేకచోట్ల ఉద్యోగములిచ్చెదమని ఆహ్వానించినను వాని కంగీకరింపక భాషాసేవ దేశసేవజేయుచు తమ జీవితమును గడిపిరి. వీరు 1934వ సంవత్సరము డిశంబరు నెలలో అఖిల బారత శాసనసభకు సబ్యులైరి. ఆ పదవి వీరి మరణము వరకు నుండెను.
  వీరికి International Academi of America వారు 1938 సం||న   Doctor of Literature బిరుదు మొసగిరి శ్రీకవిగారు వంశపారంపర్యముగా వచ్చుదున్న అధ్యాత్మిక విద్యాపీఠమునకు ఆచార్యులై పదహారు వేల జనమును శిష్యులుగా నొనర్చిరి.
  వీరి యౌగికజ్ఞానమును కొనియాడుచు జ్ఞానసభాసభ్యులు వీరికి బ్రహ్మర్షి బిరు;దు మొసంగిరి. వీరిసతీమణి అగ్బరు బీబీగార్ వీరితో డిల్లీ నగరము వెళ్ళింది. 5-4-36వ దివి నలంకరించిరి. ఆ దినమున ఢిల్లీ శాసన