పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాంకము] సీతావనవాసము 47

సీత : [చకితయై] ఆజ్ఞయేమి - ఏల విలంబించెదవు?

లక్ష్మ : -

                      ......................................................శతారపాతమై
                      నీ మనముం గలంచదె! అనింద్యచరిత్రఁ బతివ్రతామణిన్
                      గోమలచిత్త నిన్నుఁగొని ఘోరమృగాకుల భీకరాటవిన్
                      రాముఁడె వీడఁబంచెననఁ, బ్రాణము లింకెటు చిక్కఁబట్టెదో.

సీత : [దిగాలుపడి] వత్సా, వత్సా లక్ష్మణా, ఏమంటివి? ఆర్యపుత్రుఁడే నన్నుఁ గానలో విడువఁబంచెననియా? ....నిజముగనా? - ఆ - ఆ [మూర్ఛిల్లును.]

లక్ష్మ : అకటా ! యెంతకష్ట మెంత కష్టము ! రామమయ జీవిత మూర్ఛిల్లినది. - తల్లీ, యూరడిల్లుము.

సీత : [సగములేచి] లక్ష్మణా, ఆర్యపుత్రునియెడ నేనేమి యపరాథ మొనరించితిని.

                     తడిగుడ్డఁ జుట్టి చల్లఁగ
                     మెడఁగోసెడు కఠినహృదయు మేలనిపించెన్
                     నడుకాన నన్ను గెంటగఁ
                     దొడరిన కౌసల్యసుతుఁడు; దుర్భర మకటా!

అయ్యో! నేనెంత పాపాత్మురాలను ? నామనోనాయకుని నిష్కారణముగ నిందించుచున్నాను. అన్నా, నీవేమిపరాకున వింటివో గాని, క్షణకాలమైన నన్ను విడనాడి జీవింప నేరని ప్రణయసముద్రుఁడు నామనోహరుఁడు ఇట్టి ఘోరకార్యమున కియ్యకొనునా?