పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవ విజయము


సమ : మాలతీదేవిపై మీకు ప్రీతిలేదు. ఆకన్యను శిక్షించుటకు గా నాకిచ్చి వివాహము చేయుఁడు.

విజ : నీవు బుద్ధిమంతుఁడవేని ఈవిషయమై మఱొక్కమాటయైన నెత్తకుము. ఇంత తారతమ్య మెఱుంగనివాఁడవని నే నెన్నఁడును తలంప లేదు.

సమ : ఇదియే కడపటి మాటయా?

విజ : ముమ్మాటికి.

సమ : ఏనుఁగు తన నెత్తిపయి తానే మన్నుచల్లుకొనును.

విజ : ఓరీ, నీచుఁడా, నను బెదరించి లోఁగొనఁ జూచెదవా?

సమ : మాధవవర్మకే నేనట్టి సాహాయ్య మొనరించియుందునేని - [నిష్క్రమించును.]

విజ : ఈ రహస్యముకూడ వీనికి దెలిసిపోయెను! నా తెలివితక్కువ తనమునే నిందించుకొనవలయును. నానాఁటికి వీనికి నాపై నధికారము హెచ్చుచున్నది. ఈ దుర్మార్గుఁడు బ్రతికియున్నంత వఱకు నాగుండెలు కుదుటపడవు - సమరసేనా,

[పలుఁకడు] సమరసేనా, [పలుకఁడు]

[అటు నిటు తిరుగును]

ఇంతలో నెచ్చటికిపోయెను? మాధవుని యొద్దకుపోయి యుండఁడు గదా? సమరసేనా.

[పలుకఁడు] ఎవఁడురా అక్కడ?

పరిచారకుఁడు : స్వామి.

విజ : సేనాధిపతి ఎచ్చటికిపోయెనో త్వరితముగ పిలిచికొనిరమ్ము.

పరి : ఆజ్ఞ. [నిష్క్రమించును]