పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాథవ విజయము


విజ : [స్వగతము] నా యుద్దేశమును వీఁడు గ్రహించియుండును; ప్రత్యుత్తరములు ప్రోత్సాహకరముగలేవు. [ప్రకాశముగ] మీరేయేగ్రంథములు చదివితిరి? మహాభారత ప్రియులైన శాంతవర్మగారు మీ కాపురాణమును చెప్పించియుందురు.

మాధ : చెప్పించిరి. [స్వగతము] ఈతఁడు సూక్ష్మబుద్ధి. శాంతవర్మగారి లోపమును కనిపెట్టెను.

విజ : మీకు జ్యోతిషమును గుఱించి యేమైన తెలియునా?

మాధ : తెలియదు.

సమ : [స్వగతము] ఏల యీతని నిన్ని ప్రశ్నలడుగు చున్నాఁడు? దేనికో గుఱిపెట్టి నట్లున్నది.

విజ : సాముద్రికా శాస్త్రమున పరిచయముగలదా?

సమ : ఈశాస్త్రములన్నియు మాధవవర్మగారికేల తెలియును?

విజ : తెలిసియుండిన మేలె. శాంతవర్మగా రీలాటి శాస్త్రములు చెప్పించియుందురని యూహించితిని. సామాన్యమైన పుట్టుమచ్చల శాస్త్రము గూడ మీకు తెలియదా?

మాధ : తెలియదు మీకు తెలియునా?

విజ : కొంతవఱకు తెలియును.

మాధ : నా కుడితొడపై అరచేయియంత మచ్చగలదు. దానికి ఫలితమేమి?

విజ : [ఉద్రిక్త చిత్తుఁడై] సత్యముగనా? చెప్పుము!

మాధ : కలదు [స్వగతము] ఏలయిట్లు కలత చెందుచున్నాఁడు?

విజ : మిత్రమా, నీ వదృష్టవంతుఁడవు.

మాధ : పరాశ్రయున కేమి యదృష్టము?

సమ : [స్వగతము] ఈతనికి ప్రతికూలమైన రహస్య మేదియో బయటఁబడినది. అది అంతముఖ్యమైనదిగాకున్న ఇంతకలవర మెందుకు?