పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాంకము] సీతావనవాసము 7

ము నుపదేశించుచున్నది.

మేఘనాదాది మహావీరులారా, నాప్రతిజ్ఞ వినుఁడు:

                   మీరల్ రాక్షస వీరయోధులు బలామేయ ప్రభావైక దు
                   ర్వారుల్ పోరుల నే నరాంగనకునై స్వర్గం బధిష్ఠించి యు
                   న్నారో, యాధరణీ కుమారి యవమానం బొంది శోకార్తయై
                   ఘోరారణ్యములం దనాథయయి యెగ్గుంబొందఁ గల్పించెదన్.

[ఆశ్చర్యముతో] ఏమిది ! వారెంతలో అదృశ్యులైరి ! ఇదియేమి మనోభ్రాంతియా ? స్వప్నమా ? లేక సత్యమైయుండునా ? నన్నుఁ బ్రతిహింసకుఁ బురికొల్పుటకై పితృలోకవాసులు నాకు దర్శన మిచ్చియుందురు కాఁబోలు !

రాముని మోసగించి తనచేతనే సీతను గాంతారముల ద్రోయించి ఆ నృపతి గోడుగోడని దు:ఖింప నేను పకపక నగ నిలింప లోకవాసులగు మా బంధుసందోహము 'వహవా ! శూర్పణఖా !' యని నన్నభినందించునప్పుడు గదా నాజన్మము కృతార్థమగుట ! నేఁడే నే నయోధ్యకుంబోయి పూర్వాలోచిత కల్పనాక్రమంబున సమయమువేసి పగతీర్చుకొనియెద !

[నిష్క్రమించును.]