పుట:హరివంశము.pdf/563

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 10.

515

వ. అని యద్దేవి తదీయగేహంబున వసియించె నబ్భంగిన యేతెంచి [1]హ్రీయును
     ధీయును విద్యయు దయయును ధృతియు శ్రుతియుఁ బ్రీతియు వినీతియుఁ
     బుష్టియుఁ దుష్టియు దాంతియు శాంతియు ననుపేళ్ళంగల దేవత లతనియంద నెల
     కొనిరి గరుడగంధర్వాప్సరోగణంబులు గీతనృత్యకళావిన్యాసంబులం దదుపాసనం
     బొనర్చె మఱియుం బరమేష్ఠి పురందరుల నెవ్వరెవ్వరు గొలుతురు వార
     లెల్లను దైత్యపతి భజియింపం దొడంగి రంత.199

ఇంద్రుండు స్వారాజ్యహీనుం డై యదితికడకుం జని నిజపరాజయం బెఱింగించుట

సీ. త్రిదశేంద్రుఁ డాత్మీయపదపరిభ్రష్టుఁడై యదితిఁ గానఁగఁ బోయి యాహవమున
     బలి మేలుచే యైనభంగియు వజ్రంబు గైకొన్న తన్ను నాకాశవాణి
     వల దన్న తెఱఁగును వరుసతోఁ జెప్పిన నద్దేవి యట్లైన ననఘ మనము
     మీతండ్రి నుద్యదమేయతపోదీప్తు నడిగి యప్పుణ్యాత్మునాజ్ఞ నడుత
తే. మని యతండును దానును నఖిలసురలుఁ, గూడిచని సురాసురజనకునిఁ గృపార్ద్రుఁ
     గశ్యపబ్రహ్మఁ గని కార్యగతి సకలము, నాదినుండియు నెఱిఁగించి రవ్విభునకు.200
క. విని యాతఁడు వీరలఁ దో, డ్కొని యప్పుడ యరిగె విశ్వగురుఁ డగుచతురా
     ననుపాలి కప్పు డందఱు, వినయంబునఁ బ్రణతిపూర్వవిహితాంజలు లై.201
వ. బహువిధస్తోత్రంబు లొనర్చినఁ గశ్యపసమేతం బట్లు సనుదెంచిన సురలం జూచి
     సురజ్యేష్ఠుండు కరుణావికాసవిలసితుం డై.202
క. మీరాక కే నెఱుంగుదుఁ, గారణము బలీంద్రు, గెలువఁగా నోపుట య
     న్నారాయణునకుఁ దక్కఁగ, నేరికిఁ జేకుఱదు నిక్క మిది యెబ్భంగిన్.203
క. బలి నొకనిఁ జెప్పనేటికి, బలవంతులఁ జంప నోర్వఁ బాల్పడినాఁ డా
     జలరుహనాభుఁడు లోకం, బుల నతనికి నెదురఁజాలు పురుషులు గలరే.204
వ. అమ్మహాయోగీశ్వరుండు నిజయోగాంశంబున నియ్యదితియందుఁ గశ్యపునకుఁ
     బుత్రుం డై జనియించి దివిజకార్యంబు నిర్వహింపఁగలవాఁ డట్టి యవతారంబున
     కద్దేవుఁ బ్రార్థింపవలయు నతండు దన్నుం దాన కనియె నేనిం గాని యెవ్వ
     రికిం గనుట దుర్లభంబు తపశ్శీలురకుం గాన నగుం గావున దుర్గాంబుధియుత్తరం
     బున నమృతం బనుపేరి పరమస్థానంబు గల దది యతని విహారభూమి యచ్చటికిం
     జని తదీయప్రసాదంబున లబ్ధమనోరథుల రయి రం డనిన నట్ల కాక యని యద్దే
     వుని వీడ్కొని.205
ఉ, వార లుదఙ్ముఖప్రవణవర్తనులై బహుశైలసింధుకాం
     తారమహిస్థలుల్ గడచి తత్పరతం జని సర్వజంతుసం

  1. సంస్కృతానుసారమగు పాఠము : కీర్తియు ద్యుతియుఁ బ్రభయు ధృతియు క్షేమయు
    భూతియు నీతియు విద్యయు దయయు మతియు స్మృతియు మేధయుఁ దుష్టియుఁ బుష్టియుఁ
    గాంతియుఁ గ్రియయు.