పుట:హరివంశము.pdf/562

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

514

హరివంశము

సీ. ఓ దేవవల్లభ యీదైత్యనాథుండు వారిజోద్భవదత్తవరుఁడు గాన
     నీకు నజేయుండు నీకకా దమరులలోన నెవ్వానికి నైన గెలువ
     నలవిగా దీతని నధికధార్మికుఁ డట్లుగావున మానుము కడఁక యిప్పు
     డితనికి నపజయహేతువై యుద్యుక్తుఁ డయ్యెడు నింకఁ గాలాంతరమున
తే. బ్రహ్మ సర్వస్వభూతుండు భవ్యధర్మ, మూలకందంబు దేవతామూర్ధరత్న
     మాదిమధ్యాంతనిర్ముక్తుఁ డాదిదేవుఁ డచ్యుతుఁడు విశ్వమయుఁడు నారాయణుండు.188
క. అతఁ డెఱుఁగు భవత్పాలన, గతు లెల్లను మీరు రిత్త కాఱియఁబడ క
     య్యతిశయకరుణానిధి మీ, మతిలో శరణంబు నొంది మనుఁ డతిభక్తిన్.189
వ. అనిన విని దంభోళి వైవం బూనిన కేలు సడలించి వషణ్ణుం డై దివిషత్ప్రభుండు
     దొరలం జూచి గణదేవతల నెల్లం గ్రమ్మఱుం డని పలికి రథంబు మరల్చి యోటమి
     కోర్చి తిరిగె నసురలు సింహనాదంబులు మున్నుగా విచిత్రవాదిత్రధ్వానంబు
     లెసంగ నానందంబున బలిం బ్రస్తుతించి రివ్విధంబున విజయభాసితుం డై.190
క. స్వారాజ్యపదము గైకొని, వైరోచనుఁ డత్యుదగ్రవైభవమునఁ బెం
     పారి జగత్త్రయనుతబల, పారీణత నొంది ధర్మపరుఁడై యొప్పెన్.191
తే. తాత ప్రహ్లాదుఁ డాదిమనీతిపథము, తెలిసి నడపంగ మయశంబరులు ప్రధాను
     లై సురలకార్యములు ప్రతిహతముగా నొనర్ప నాతనికలిమ యున్నతివహించె.192
క. ఎవ్వడు దుశ్చరితుఁడు లేఁ, డెవ్వఁడు దుర్గతుఁడు లేడు హీనాత్ముఁడు లే
     డెవ్వఁడు బలిరాజ్యంబున, నెవ్వలనఁ గృతార్థమతుల యిలఁ గలమనుజుల్.193
క. వర్ణాశ్రమధర్మంబులు, పూర్ణంబుగ నడపుచుం బ్రభూతజనపదో
     దీర్ణసమృద్ధుల నెంతయు, వర్ణన గని రతనియాజ్ఞవలన నరేంద్రుల్.194
తే. యాగరతులును నిర్మలయోగపరులు, వీతవిఘ్నత నాత్మీయవిధులు నడువఁ
     ద్రిదివమోక్షసాధనయత్నదీప్తు లైరి, తగ బలీంద్రు నిరక్షణోద్యమముపేర్మి. 195
వ. ఇట్లు చతుష్పాదం బై ధర్మంబు సరియింప నకుంఠితకల్యాణగౌరవుం డై తేజరిల్లు
     వైరోచనుపాలికిం, బద్మహస్త యై చనుదెంచి పద్మవాసిని యగుపరదేవత ప్రసాద
     సౌముఖ్యం బమర ని ట్లనియె.196
మ. తగవున్ ధర్మముఁ దప్పకుండ భుజసత్త్వప్రౌఢి ప్రఖ్యాతిగాఁ
     బగవారిన్ బవరంబులో నొడిచి సుపన్నుండ వై పేర్చి యీ
     జగము ల్మూఁటిని నీవు గైకొనుటకు సంతుష్టయై వచ్చితి
     న్నిగమైకస్తుత నేను లక్ష్మి ననఘా నీపాల దీపించెదన్.197
క. ఘనుఁ డగుహిరణ్యకశిపుని, యనుపమసంతతికి నిట్టియైశ్వర్యంబుల్
     దనరుట యరుదే నీవా, తనిఁ గడచితి గాదె బాహుదర్పనిరూఢిన్.198