పుట:హరివంశము.pdf/529

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 9.

481

వ. అనిన యాశ్వాసవచనం బాకర్ణించి యద్దేవి యి ట్లనియె.167
శా. ఈ విశ్వంబును దాల్ప శక్తుఁడవు నీ వెవ్వాఁడునుం దాల్ప లేఁ
     డేవానిం గనుఁగొందు వీ వొరుఁడు ని న్నెవ్వాఁడుఁ గానండు నీ
     వేవానిం బచరింతు వానిఁ దెలియం డేవాఁడు నీ వెవ్వరిం
     గావం బూనితి వారు ధన్యులు జగత్కల్యాణ నారాయణా.168
క. విశ్వంభర నీవలనన, నీశ్వంభర నైతి నేను విశ్వంబునకున్
     శాశ్వతభర్తవు కర్తవు, నీశ్వరుఁడ వనీశ్వరుఁడవు హితుఁడవు నాకున్.169
చ. అసురులచెయ్ది ధర్మము లపాయము నొందిన నోర్వలేక యే
     నసమఱి మ్రొగ్గి నీకు శరణంచు భయంబునఁ గూయిడం గృపా
     రసికుఁడ వీవు చేయు దభిరక్ష యుగంబుల నెల్ల నిట్ల యై
     యెసఁగు భవత్సమాశ్రయసమిద్ధజనాత్మత నాకు నచ్యుతా.170
ఆ. నన్ను నుద్ధరించి నా కింత దగు నని, నీవ చూచి మోపు నెమ్మి నెత్తు
     మేను నీవు నిలుప నెల్లకాలంబు సు, స్థిరత నొందుదానఁ బరమపురుష.171
వ. అనిన నట్ల చేయుదు నని యభయం బిచ్చి జలక్రీడాలోలస్వభావం బగు క్రోడ
     భావంబునం గాలాభ్రశోభిశ్యామం బగు ధామంబును నిరంతరనిర్భరోల్లసత్పరి
     ణాహం బగు ఘ్రాణంబును దీక్ష్ణదంష్ట్రాఖనిత్రం బగు పోత్రంబును స్తబ్ధరోమం
     బగు స్కంధంబును నుత్సాహజనితాశ్రుసేచనంబు లగు లోచనంబులును నిర్ని
     రోధరాగం బగు చరణన్యాసవేగంబును నమర ననేకశతయోజనాయామసము
     చ్ఛ్రయంబు ననుపమానచ్ఛాయం బగు కాయంబునం బొదలి పాతాళమూలంబు
     ప్రవేశించి.172
శా, ముస్తాకందముఁ గ్రుచ్చి యెత్తుక్రియ నిర్ముద్రస్ఫురద్దంష్ట్రికా
     హస్తాగ్రంబునఁ గ్రుచ్చి యెత్తెఁ బ్రియ మొప్పారంగఁ గేళీరసా
     భ్యస్తోదీర్ణజవంబునన్ వెడలి యయ్యాశ్చర్యతోయంబు నా
     యస్తాధారపథంబుగా నునిచె విశ్వాధారుఁ డద్ధారుణిన్.173
ఆ. అమ్మహాత్తు నాజ్ఞ నంబుమధ్యంబునఁ, బోతపాత్రవోలె భూతధాత్రి
     భూతభరణమున కభూతపూర్వం బగు, గర్వ మపుడు దాల్చి కర మెలర్చె.174
వ. ఇవ్విధంబున వసుధఁ బ్రతిష్ఠించి యప్పరమేష్ఠి సరిత్తులు దీర్చి సాగరంబులు గరులు
     వెట్టి పర్వతంబులు గుదురుపఱచి దీవు లేర్పఱించి భువనంబు లచ్చుకట్టి భువనాధి
     పతుల నిర్ణయించి వాఙ్మయంబుల సృజియించి వాచకుల నియోగించి వాక్యం
     బులు దెలిపి దిక్కులు నిర్దేశించి జ్యోతిస్సులు వెలయించి కాలంబు గణియించి
     కర్మంబులు గలిగించి శర్తల నాజ్ఞాపించి ఫలంబులు సూచించి ఫలమూలంబులు
     రూపించి యర్థంబులు సూత్రించి నేర్పుల నిర్మించి కామంబులు గెరలించి
     కామ్యంబులు సవరించి యోగంబు లుపదేశించి యోగ్యులఁ బ్రకటించి నిర్వా