పుట:హరివంశము.pdf/528

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

480

హరివంశము

     స్పందితు విశ్వసంప్రభవసంహరణప్రభు నాదిదేవు గో
     విందు ముకుందు నందు నరవిందదళేక్షణుఁ జొచ్చుఁ జెచ్చెరన్.158
తే. కడఁగి కల్పాదిఁ గ్రమ్మఱఁ గలుగఁజేయఁ, దనక పని గాన నట్లు సొచ్చినజగముల
     నోలిఁ గంజోదరుండు నిజోదరమున, నింట్రపడకుండఁగా నిల్పె నెడము లిచ్చి.159
వ. అవియును దదీయగర్భవాసంబున ననాయాసం బగు సంచారంబున భూరిప్రమో
     దంబున నాది నెట్లు ప్రవర్తిల్లు నవ్విధంబునఁ బ్రవర్తిల్లు నట్ల ప్రబలిన చంద్రార్క
     తేజంబును బ్రధ్వస్తజీవలోకంబును బ్రగాఢతిమిరపరివృతంబు నై నమహాగహ్వరం
     బాత్మయోగసంభవం బగు నమ్మహస్సునం బూరించి యందు.160
సీ. నీలజీమూతసన్నిభ మైనశుభమూర్తి బహుబాహుమండలమహిమ నొప్ప
     శ్రీవత్సకౌస్తుభోర్జితవక్ష మతులపద్మసహస్రరచితదామమున మెఱయ
     అసితకుంచితకేశవిసరబంధము ప్రశస్తమనోజ్ఞమణికిరీటమున నలర
     రమణీయపీతాంబరస్ఫీతకటికమ్రకలరత్నఘటితమేఖల దలిర్ప
తే. నతులకల్యాణనిధి యైనయాదిలక్ష్మి, చిక్కఁ దనుఁ గౌఁగిలించి రంజిల్లు నాద్యుఁ
     డచ్యుతుం డెవ్వరికి నిట్టిఁడని యెఱుంగఁ, బడనిచొక్కున సొగయించి పవ్వళించు.161
వ. ఇట్లు నారాయణాభిధానంబున యోగనిద్రాసక్తుం డై సహస్రయుగమయం బైన
     కాలంబు గడచినం దనయంతన మేల్కని లోకసృష్టి చింతించి యాపరమ
     హంసుండు.162
తే. ఆత్మకుక్షిలో నున్న మహాండమొకటి, వెడలనుమియఁ గాంచనరూపవిస్ఫుటముగ
     నదియు వేయువత్సరములయంతఁ బక్వ, మైన నొయ్యన రెండు వ్రయ్యలుగఁ జేయు.163
వ. అవ్విభాగంబు లూర్థ్వాధోనివేశంబుల నాకాశంబును బృథివియు ననుపేళ్ళం
     బరఁగు నతండు వెండియు నయ్యండంబుచుట్టును నెనిమిది దూంట్లు వుచ్చి దిక్కుల
     వేర్వేఱ సంజ్ఞ గావించె మీఁదు చిల్లి పుచ్చి కనకరసధార దొరఁగించిన నది కఠినం
     బై నిలిచి మేరుశైలం బయ్యెఁ దక్కినతెరువులం గాఱిన బహువర్ణసలిలంబులు
     నట కులనగంబు లై తనరె నంత నిలువక యమ్మహాతోయంబు దోడ్తోన తొరఁగి
     వెల్లి గొని సాగరంబు లై యవియును గరుసులు దప్పి పరఁగిన వ్రేఁగునకు నుర్వి దేలి
     యోర్వనేరక దిగంబడినం గనుంగొని జగదీశ్వరుండు.164

నారాయణుఁడు వరాహరూపంబునఁ బాతాళగతయైన భూమి నుద్ధరించుట

క. నాయాత్మశక్తివై మ, త్ప్రేయసివై యుండు దీవు పృథివీ నిను నే
     నీయఖిలచరాచరములఁ, జేయుటకై సుప్రతిష్ఠఁ జేసితిఁ గరుణన్.165
తే. అట్టినీవు పంకనిమగ్న యైనగోవు, భంగిఁ బాతాళమున దిగఁబడి చనంగఁ
     జూడ నేర్తునె యోడక చూడు నాదు, శక్తి భవదుద్ధరణకళాసక్తియందు.166