పుట:హరివంశము.pdf/495

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉత్తరభాగము - ఆ. 8.

447

తే. శక్తి గలవాఁడు గావున శక్తి సేర, వచ్చినందాఁక సుస్థిరత్వమునఁ జూచి
     చేర రానిచ్చి యుగ్రహుంకారమునన, నిలిపె నమురు లెలర్ప నయ్యలఘుయశుఁడు.169
క. అంత నిలువక మఱియును, నంతకవక్త్రానుకారి యగు చక్ర మతం
     డెంతయు వెస గుహుపై ని, శ్చింతత వైచుటకుఁ జక్కఁ జేత నమర్చెన్.170
సీ. ఆ సమయమున మహాదేవుపనుపున పార్వతిచైతన్యభాగ మైన
     లంబాభిధానలీలామూర్తి గాంచనాభరణదీధితు లెందుఁ బ్రజ్వరిల్ల
     దిగ్వాసయై వచ్చి దేవసేనానికి నడ్డమై నిలువంగ నచ్యుతుండు
     గని శీఘ్రమున దృష్టి గ్రమ్మఱించి యిటేల నిశ్చితకార్యంబు నీవు చెఱిచి
ఆ. తకట తొలఁగు తొలఁగుమట్లుగాకున్న వి, శాఖుఁ గొనుచుఁ బాసి చనుము వేగ
     మేను జక్ర ముడిపి యిదె యూరకుండితి, ననిన సంతసిల్లి యవ్వధూటి.171
వ. అమ్మహాప్రభావు పలికినట్ల చేసె నట్లు మహాసేనుండు ప్రశాంతుం డగుటయు
     మాఱు లేక మలయు మాధవుం గనుంగొని బాణుండు.172
మ. కలవారెల్ల ను దక్కి రిక్కలన నొక్కండం దుదిం జిక్కితిన్
     బలియుండై పగతుండు గ్రాలెడుఁ బటుప్రారంభఘోరంబుగాఁ
     గలహం బీతనితోడఁ జేయుటయు తక్కం గర్జ మొం డెద్ది బా
     హులకుం గోరినపండు విప్పుడు గదా యొప్పెం బ్రియం బేర్పడన్.173
క. దైతేయవంశ మంతయుఁ, బ్రీతిం బొదలంగ నఖిలబృందారకులుం
     జేతోవృత్తంబుల న, త్యాతురులై యొదుఁగ నడరి యహితుల నోర్తున్.174
వ. ఇదియ నిశ్చయం బని తలంచి సేనాచరులం బిలిచి తన యుత్సాహం బెఱింగించి.175
క. చిందంబులు మ్రోయించి య, మందగమనమున రథంబు మధురిపుదెసకున్
     గ్రందుగఁ బఱపించి విశిఖ, సందోహం బఖిలదిశల సంఛాదింపన్.176
వ. కదిసి యవ్వీరవర్యున కభిముఖుం డై యి ట్లనియె.177
క. ఇందాఁక నీ వొనర్చిన, దొందడిపని మెచ్చ నేనుఁ దొడరి నపుడు లా
     వుం దాల్మియుఁ జూపి కదా, యెందుఁ బొగడు గనుట నిలువు మించుక యాజిన్.178
మ. కనకచ్ఛాయఁ దలిర్చువృక్షములు నిక్కంబున్ విలోకించితే
     యనుమానింపక కాలచోదితుఁడ వై యస్మద్విరోధం బెడం
     బనిగా వచ్చితి బేల యింక మగుడన్ బంధువ్రజంబుం బురిన్
     గను మే లొందెదవేని నిష్ఫలభుజాగర్వుండఁ గానే తుదిన్.179
చ. ఎనిమిదికేళ్లవాఁడ నని నెక్కటి వేయుభుజంబులం దన
     ర్చినననుఁ జేరఁగా వశమె చిత్రము నాదగు దోస్సహస్రకం
     బున నిను సుక్కునం దొడరి పోరునెడ బహుకోటిసంఖ్య లై
     యొనరెడుఁ జూడు మెప్డు వివిధోజ్జ్వలహేతివిహారభంగులన్.180