పుట:సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సౌగంధిక ప్రసవాపహరణము


జెలఁగుచు రాజుగా జేసిన యతని 45
కలకంఠ కంఠినిఁ గన్న రథంబు
సిరియింటఁ బుట్టిన చిన్న బాలకుని
కొరకు వెన్నుని ముద్దుకొడుకు టెక్కెంబు
దురుసురూపము దాల్చి తొలివేల్పు దునిమి
యురవుగా గొనివచ్చు నుత్తమాశ్వములు 50
నలరు లోకములు చరాచరంబులుసు
మెలఁకువతోడ నిర్మించుసారథియు
నుదుటు జేజేలకు నునికియై వెలయు
పదియాఱువన్నెలబంగారువిల్లు
తొగవైరినందను ద్రుంచువు మున్ను55
తగగన్న మిన్న మేతలుగొన్న నారి
యెచ్చోటఁ దలఁచిన నెందుఁ జూచినను
సచ్చట వెలుగొందునట్టిసాయకము
గలిగి చెన్నొందినగంగాధరుండు
విలసిత బహుభాగ్యవితతు లొసంగి 60
గాయగోవాళుని కలితకేళాది
రాయని నల రతిరాజసన్నిభుని