పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 41

ప్రయత్న సంపాదితా లేపనాపకరణ క్రియోపార్జిత గ్రామీణ కుమార కటితట లంబమానంబులై యత్తలిరుగుత్తి గుత్తంపు మొత్తంబులతో నెత్తంబులఁ దత్తరంబుల తత్తద్గతుల నత్తమిల్లి క్రొత్త దళుకొత్తు మెత్తని తన్నీరు తిత్తుల యొత్తుల ధారాళంబులగు సలిలాసారంబుల నకాండకాండదాగమంబయ్యును మధ్యరంగప్రదేశ పురోగామి గణికాపాళిగల్లపాళికా శ్రమకణ నిర్వాపణ రసిక కర నికర చల ద్వృంతోశీర తాలవృంత సంజాత సుగంధ బంధుర వాతపోత సంచారంబున నవ్వేళ వసంతవేళయయ్యును అధికారి నియమితంబులై యప్రతిప్రతిత ప్రతిభవనద్వారంబుల కురుంజులక్రింద రంజిల్లు నపరంజి కొప్పెరల దెప్పరంబగు నిరంతర పరిమళవంతంబైన కుంకుమ రసవంతంబుకాంతావిజయోదంతంబున నింతింతనరాని సంతసంబున మంతుకెక్కిన కంతుని కరాంతంబున నెంతయు వింతగాని లతాంతకుంతంబున సంతసంపు దొంతర పికిలిపూబంతుల నతివిచిత్రంబులగు నేత్రంబుల మెండగు నందెల యొమ్మైన చిమ్మనగ్రోవుల మించిన యగ్గిలికల ముంచిన తడిసి జడిసికడాని నీరు పాపల రూపుల నొంటి జిలుగు తడివలువ లంట వడవడ వడంకు కామినీ కాముకుల వలన నకాలశీతకాలంబయ్యును, కౌశికాగరు కర్పూర సామ్రాణి ధూపమ్ములు ఘుమ్మన గ్రమ్ముకొను పూచప్పరంబుల నుప్పరంబులు నిగనిగ వెలుఁగఁగల జిలుగుజిగివగ బిగిసరుగ నిగుడి నెగడు పొగరు వగల మిగుల మదిదిరుగ దిరుగు తేఁటి మగువల తెగల తగులుగ తగిన జిలిబిలి తేఁటపాటల వాటిలు సొంపు సంసాదించు తెలిదామర గుంపుల నింపు నింపు చికిలి మకరతోరణంబుల ధోరణిగా మిటారించు నిద్దపుటద్దంపుఁ జకచకల మొలక వెన్నెలల వలన ననవసర శరదవసరంబయ్యును నొప్పునట్టి బ్రహ్మోత్సవంబునఁ దత్సేవాపరాయణ భూపాలక కుమార కాగ్రభాగ సంస్థాపిత నూతన కేతనవ్రాత పటాపటాత్కార గంధసింధుర ఘంటికా ఘణఘణాత్కార దుర్దమ సమ్మర్దోన్నమిత సుభట పటలి హస్తాగ్ర విన్యస్తశాత కుంభశుంభత్సరుప్రభాసమానాసమాన నానావిధాయుధ సంఘర్షణోత్కర్ష జాయమాన ఘణఘణాత్కారాదిశబ్దకోలాహలంబున సకలలోక లోచనానందకరుండయ్యెఁ దత్సమయంబున. 52