పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

42 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

జాతిసీసము


సీ. జంపుసూరెపుటంపు కెంపునిద్దపు ఠేవ
గుత్తంపు బంగరు కొమ్ముకట్లు
డంబుమించిన పగడపు తలమాళిగ
నాణెంపు పెద్దకట్టాణి గద్దె
జాతికిరీటి పచ్చలరావిరేకలు
గమకపు పోలాతి గంటజోళ్ళు
నిండుచందురునిగ్గు వెండిమేలందెలు
కప్పురాసంతన యొప్పుటొరిజ
గీ. సానదీఱిన వజ్రాంకుశంబుబారి
నిగళమష్టమదములు గుడుగుట యేక
సరముఁ గంబాటమును నిజచాయల ప్రతి
కరులని గరి బడుటగల్గు గంధకరులు. 53

ఉ. ఆవులు దివ్యవస్త్రములు నాభరణంబులు వెండిపైఁడియున్
గావడినేతులున్ బునుఁగు కప్రము కస్తూరి గంధమింతులున్
బూవులు వీవనల్ ముకురముల్ ముడువుల్ గొఱియ ల్ఫళావళుల్
దేవశిఖావతంసునకుం దెచ్చిరి కానుక లెల్లవారలున్. 54

క. కోరి తలయిండ్లు దాల్చిన
వారును నడుగడుగు మ్రొక్కువారును ప్రాణా
చారము లెల్లెడ నొరిగెడు
వారిలు తీర్థములు వచ్చువారైరెందున్. 55

సీ. అభయంబులిచ్చు మాయిభరాజవరదున
కుభయంబు లొనరింపుచున్నవారు
వెఱవులు మాన్పుమా వేంకటేశ్వరునకుఁ
జరువులు భయభక్తి జరుపువారు
ఘనయోగిజన సమావనయోగి కనుమ్రోల
వినియోగములు సేయుపనులవారు
దురితరు జౌఘవైద్యునికి హృద్యంబుగా
నునివేద్యము లొసంగఁ గనెడువారు