పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము 39

రూపకాలంకారము - అపూర్వప్రయోగము


ఉ. ఆననతేఁటిమ్రోఁతయె యుపాంగముగాఁగఁ బికాగ్రనాదమే
గానముగాఁగ నామ్రగశుకస్ఫుటపత్రరవంబు మర్దళ
ధ్వానముగాఁగ లేఁజివురు బాహులు ద్రిప్పులతాంగనాళి నెం
తేనియునాడఁ జేయుఁ బురితెమ్మెరనట్టువ పూవుఁదోఁటలన్. 48

శబ్దచిత్రసీసము


సీ. తనసుదర్శనలీల తన సుదర్శలీల
కరణి పుణ్యజనవర్గంబు బెంపఁ
దనవిగ్రహోన్నతి దనవిగ్రహోన్నతి
వలె నసమాయుధపటిమ జెలఁగఁ
దనదుశ్రీవత్సంబు తనదు శ్రీవత్సమ
ట్లఘనమా సంగతి లలిఁ దలిర్పఁ
దనదుదరస్ఫూర్తి తనదు దరస్ఫూర్తి
గతి శరజాతాచ్ఛకాంతు లెసఁగన్
గీ. బరిఢవిలు సిద్ధ సాధ్య సుపర్వశర్వ
విధివిధుబ్రధ్న పాధోధి విబుధనాథ
భావనుతి రూఢిగూఢ పాత్పరిబృఢాఖ్య
భూరిధరణీధర విహారహారి శౌరి. 49

క. తురగావరూఢుఁడై భూ
భర ముడిపెడు నపయశంబు పరిహారముగా
నరలోకరక్షణార్థము
తురగము నెక్కెనని జనులు తొడరి నుతింపన్. 50

సీ. ప్రణవంబు రమణీయమణి ఖలీనము గాఁగఁ
బ్రొద్దునిద్దామొగముట్టు గాఁగఁ
దపసికన్పాపముత్తెపుఁ దలాటము గాఁగఁ
బండువెన్నెల దృష్టి దండ గాఁగ