పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

39

రూపకాలంకారము - అపూర్వప్రయోగము


ఉ. ఆననతేఁటిమ్రోఁతయె యుపాంగముగాఁగఁ బికాగ్రనాదమే
    గానముగాఁగనామ్రగశుకస్ఫుట పత్రరవంబు మర్దళ
    ధ్వానముగాఁగ లేఁజివురు బాహులు ద్రిప్పులతాంగనాళి నెం
    తేనియునాడఁ జేయుఁ బురితెమ్మెరనట్టువ పూవుఁదోఁటలన్. 48

శబ్దచిత్రసీసముసీ. తన సుదర్శనలీల తన సుదర్శలీల
             కరణిపుణ్యజన వర్గంబుబెంపఁ
    దనవిగ్రహోన్నతి దనవిగ్రహోన్నతి
             వలెనసమాయుధపటిమ జెలఁగఁ
    దనదుశ్రీవత్సంబు తనదు శ్రీవత్సమ
             ట్లఘనమా సంగతి లలిఁ దలిర్పఁ
    దనదుదరస్ఫూర్తి తనదు దరస్ఫూర్తి
            గతిశరజాతాచ్ఛకాంతు లెసఁగన్

గీ. బరిఢవిలు సిద్ధ సాధ్య సుపర్వశర్వ
    విధివిధుబ్రధ్న పాధోధి విబుధనాథ
    భావనుతి రూఢిగూఢ పాత్పరిబృఢాఖ్య
    భూరిధరణీధర విహారహారి శౌరి. 49

క. తురగావరూఢుఁడై భూ
    భరముడిపెడు నపయశంబు పరిహారముగా
    నరలోకరక్షణార్థము
    తురగము నెక్కెనని జనులు తొడరి నుతింపన్.50

సీ. ప్రణవంబు రమణీయమణి ఖలీనముగాఁగఁ
             బ్రొద్దునిద్దామొగముట్టు గాఁగఁ
    దపసికన్పాపముత్తెపుఁ దలాటము గాఁగఁ
              బండువెన్నెల దృష్టి దండ గాఁగ