పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

38 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గీ. మమిత సారస సారస కుముద నికర
మధురసాసార మధురసా మధురసార
భృంగసంగీత భంగీతరాంగితాభి
లాగమంబు దలిర్చు చైత్రాగమంబు. 45

లయగ్రాహి. అంత ముదిత ప్రసవకుంతము విచిత్రసుల
తాంతము నిరస్తము నిశాంతము తరుశ్రీ
మంతము గళన్మధువసంతము పికోల్లసదు
దంతము ఘనర్తురసవంతము రసాలా
క్రాంతము వీటీవృతవనాంతము హితానిలని
నిశాంతము కనచ్ఛుకశకుంతము నికుంజో
ద్భ్రాంతము కరాళికులకాంతలసమంచితవ
సంతము తనంతన నిశాంతము చెలంగెన్. 46

ప్రాససీసము


సీ. ఔరగందపు మెట్టుదారిఁదారెడు పాఁప
కోరసోకిన సెక యూరుటకును
తీరైన పాండ్యరాణ్ణారీకుచోదార
హారవళీయుక్త చారుగంధ
సారపంకవిహారహారియై నిబిడ శృం
గారవనంబులఁ జేరి మీఱి
సారస సారస సారసౌరభములు
చూరలు గొనుచు గర్పూరముల దు
గీ. మారములు దూఱి హిమవారి పూరమాని
పేరెములు బాఱి మిగులగంభీరముగను
సారెపురవీథి గడితేఱి స్వారిదిరుగు
మేర నందందు మందసమీరణంబు. 47