పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

32 ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర

హరిగతి వేంకటశైల రగడ

శ్రీ లసదలమేల్మంగాసంగీ | స్థేమవిశాలము వేంకటశైలము
నాళీక భవాది వినిర్మిత స | న్మణిమయసాలము వేంకటశైలము
జలయంత్ర ఘనాఘనధారా | స్రవదబ్జాలము వేంకటశైలము
కలకలరవయుత శుకపికనికర | గ్రసితరసాలము వేంకటశైలము
తాలతమాలక్రముకల కుచముఖ | దాడిమసాలము వేంకటశైలము
సాలఘుమతియతిచింతిత కైవ | ల్యఘటనలోలము వేంకటశైలము
నానాసూనరసోద్భవకుల్యో | న్నతకల్లోలము వేంకటశైలము
మానవనాయక దీయమాన స | న్మదశుండాలము వేంకటశైలము
జాత పాపనాశన పాపవినా | శనకీలాలము వేంకటశైలము
ధాతురూప వంశవివరభవ శ | బ్దవరాభీలము వేంకటశైలము
సంసారచ్ఛల బలవద్గహన | జ్వలన జ్వాలము వేంకటశైలము
కంసాహిత కలహంత కందసం | ఘాతవినీలము వేంకటశైలము
ప్రకటితకుందమకరవర | పద్మసునీలము వేంకటశైలము
మకరధ్వజతోరణచామరపర | మపదోత్తాలము వేంకటశైలము
బంధురశిఖరోపరిపరిశోభిత | బలభిన్నీలము వేంకటశైలము
గంధద్రుమసంవేష్టితభుజగా | గ్రజకాకోలము వేంకటశైలము
శ్యేనానూనాళీఖగ కబళన | చిరకాకోలము వేంకటశైలము
దానవభేదనతల్పవికల్పవి | ధాయకతూలము వేంకటశైలము
కంతుసమంధనచందనపరిమళ | ఖని వాతూలము వేంకటశైలము
సంతతసేవితభాగవతావే | శసువాచాలము వేంకటశైలము
గందగజాసురహరణార్పిత మ | గ్రద్యుతి శూలము వేంకటశైలము
అంధుప్రస్ఫుటమర్కటకీటకృ | తాతతజాలము వేంకటశైలము
మహనీయచతుర్దశభువనావన | మందిరజాలము వేంకటశైలము
గుహపుష్కరిణీచరజలకరణీ | గురుతరజాలము వేంకటశైలము
రాజితరాజీవకుముదసముదయ | రంజకజాలము వేంకటశైలము
నైజపుణ్యభూమ్యవినిర్మితతత | నాళీనాళము వేంకటశైలము
సారరసాభవకిటిదంతవిబా | సారసనాళము వేంకటశైలము
దారుణకేసరి కాసరసంయుత | తతభూగోళము వేంకటశైలము