పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

7

    న్దెనుఁగును సంస్కృతమును గా
    కెనసిన కబ్బములు సుకవు లెంతురె సభలన్.

            

ఉపమాలంకారసీసముసీ. బహువిధాలంకార పరిపూర్తిఁ జెలువొంది
                    కమనీయశబ్ద సంగతుల నలరి
    వృత్తసౌభాగ్య సద్వృత్తి రూఢిగఁజెంది
                    బహుళార్థసంగ్రహ భావమలరి
    చిత్రబంధమ్ములచే సోయగము మించి
                    లలితకలధ్వనులను జెలంగి
    జాతివార్తా పాక రీతి శయ్యలమీఱి
                    నయమును జవరదనమ్ము గలిగి

గీ. నట్టి కవితాంగనారత్న మలరు వార
   కాంత కైవడి బ్రౌఢిమ కతన దనదు
   తలఁపు గోల్కొల్పి బుధు లను వలవఁజేయ
   మేలని రసజ్ఞులగువారు మెత్తు రెపుడు.

క. చెఱకుతుదనుండి మొదటికిఁ
   బరగఁగ రుచిగొన్నయట్టి భంగిని గృతియున్
   సరణి విన మఱియు మఱియును
   సరసత మధురిమము మీటి చవు లీవలయున్.

క. తోఁచిన వగ రచియించెదఁ
   దోఁచనిచోఁ జిలువగట్టుదొరతోఁడై వా
   యాచకనె యానతియ్యఁగఁ
   దోఁచ దసాధ్యంబు కవనధోరణి పట్లన్.

పంచపాదిసీసముసీ. శ్రీకరంబుగఁ బదిరెండవయేఁటఁ దా
                 రావళు ల్ఘటియించి ప్రౌఢఁగన్న
    మునిమునిమీసంబు మొనయునేఁట యమక
                 శతక మొనర్చి కౌశలముఁగన్న