పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గర్భితప్రమితాక్షరవృత్తము
1. ఖగరాజ మానహయ గాయగదా
జగతీ తలేన వరసారకన
న్నగవాహలూన భయన్యాయగతీ
యగధీరమాన జయ దాయరిగా.

గర్భితకందము
2. ఖగరాజమాన హయగా
యగద స్థిరనాగభోగహాజనజగతీ
నరవాహలూనభయన్యా
యగ తీవ్రతరాగ దీన పాయనయగధీ.

గోమూత్రికాబంధ చతుష్కందము
1. శరణాగత జనకాతర
వరదానవ కృష్ణ ఘనసుభతనూవివరా
వరభోగరాజభీకా
సురవార వినయ కృతఘన సువ్రతకవిరా.
2.వరభోగరాజభీకా
సురవార వినయ కృతఘన సువ్రతకవిరా
శరణాగత జనకాతర
వరదానవ కృష్ణ ఘనసుభతనూవివరా
3. నవ కృష్ణ ఘనసుభతనూ
వివరావర భోగరాజ భీకాసురవా
రవినయకృతఘనసువ్రత
కవిరాశరణాగత జనకాతరవరదా
4. రవినయ కృతఘన సువ్రత
కవిరాశరణాగత జనకాతరవరదా
నవ కృష్ణ ఘనసుభతనూ
వివరావరభోగరాజభీకాసురవా. 827

ధ్వని
క. దీనులయెడ ముంగిళ్ళ ని
దానమవై యన్యదేవత లొసంగఁగ లే