పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. ఒకదక్షిణాక్షి సూర్యునికిఁ బాలుగ నొక్కఁ
డాకన్ను చంద్రున కాకరముగ
నొకచేయి చక్ర మెండకు బిడారుగ నొక్క
చేసంకు వెన్నెల చికిలి గూర్ప
నొకయంఘ్రి గగనగంగకు ఖళూరిక నొక్క
యడుగు వేదములకు విడిదిఁ జూప
నొకపుట్టువడుగు నాజ్ఞకు తక్కువుగ న్కొక్తి
యవతార మఖిలంబు నాక్రమింప
గీ. నొకమతి సురుల రక్షింప నొక్క తలఁప
సురుల శిక్షింప నొకదయ హరునిఁ బెనుప
నొక్కకృప నరునిఁ గావఁ బెల్లుల్లసిల్ల
పల్లు వాల్జెల్లు ఱాగట్టు పట్టు దిట్ట. 552

క. అతఁడఁట తిరుపతికెల్లను
బతియట గరుడాఖ్యగోత్రపాలనుఁడఁట నీ
క్షితి వేంకటేశ్వరుండన
నుతి కెక్కినవాఁ డటంచు మిగులఁగ నెంచున్. 553

అపూర్వప్రయోగము
క. ఆవే ళచటికి శేష
గ్రావనికాయుఁ డరుదేర రమ ణతనిఁ గనెన్
భూవర యది మొదలీచెలి
యీవిధమున నున్న దనుచు నెంతయు మఱియున్. 554

దశావస్థలు — అపూర్వప్రయోగము
సీ. కనినంతఁ దలిరె రాకాచంద్రబింబాస్య
చింతించఁదొడఁగె రాజీవనయన
కఱదలు మాని సంకల్పించెఁ గలకంఠి
యెద విలపించె నన్నుదలమిన్న