పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గూఢషష్ఠిసీసము
సీ. బలభూతిశాంతి రూపవితీర్ణరణరూఢి
మరుదీశ్వరకుమార మణిరుచిఁ దగి
పటుమతి జవకీర్తి భాశ్రీదయోప్రౌఢి
కవిరాజసన్మాన గరిమ గెలిచి
ధర్మగాన జయసంధాయాన గుణవృత్తి
నరరాజ రఘురామ హరిభృతి నగి
ధర్మధృతి శుచితాధామవాక్స్థితి రీతి
గోధర గాంగేయ గురుగలిఁ గని
గీ. బ్రబలు నతఁ డతులితతతరభసభయద
పరుషవిలయసమయ పురహర కరధృత
డమరు ఢమడమ రవసమసమర విజయ
పటహ నినదోగ్రుఁ డాకాశపార్థివుండు. 550

అపూర్వప్రయోగము
సీ. అధరాధీశ్వరుఁ డట వధూసహితుఁడై
చల్లవేళల విలాసంబు మీఱఁ
జనుదెంచి తనకూర్మి తనయ యున్నవిధంబు
గళవళమందు దొయ్యలులఁ జూచి
యిది యేమి వృత్తాంత యెఱుఁగఁ బల్కరె నావు
డతిభీతచిత్తలై యనిరి చెలియ
లొలపక్షమింతలే కోదేవమునుపటి
వలె బాళివనకేళి సలుపఁబోవ
గీ. నచటి కొకడేగ వచ్చె నేమందఱమును
దఱిమిపట్టితి మపు డొకదండనాథుఁ
డాదటను వచ్చి తనశౌరి దనుచు నతని
కులము రూపంబు గుణమును దెలియఁబలికె. 551