పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. యీనెలంతుక గళము హెచ్చైన చింద
మన మిగులఁ జెల్లునది దరమౌట కతన
భళి భువనరూఢి మేల్తళ్కు బాపు వీఁక
యద్దిర చొకాటపుంబసి మవుర రేక. 458

శ్లేషానుప్రాణితాసంబంధాతిశయోక్త్యలంకారకందము
క. లికుచ కుచ మొకమ్మునకున్
జికురములకు సరియడంచు జెప్పంగలరా
యొకనెల యొకయబ్దము కొం
కక జతగా సోముఁడేని ఘనుఁడే యెదుటన్. 459

యమకత్రయగోపనోపమానయమకయుక్తవృత్తము
చ. అళికచకుల్కుపల్కులు పికాంగనలన్ గలన న్గలంచు వ
ర్తులకుచకోపు చూపు విరితూపగలన్ బగల న్బగల్చు మేల్
చెలువపుటన్ను చన్నుగవ చెంగమలన్ గమల న్మలంచు ము
ద్దులకొమరంగు ముంగురులు తుమ్మెదల న్మెదల న్దలంచునే. 460

శ్లేషానుప్రాణితోపమాలంకారవిశేషఘటనచరణసీసము
సీ. రాకేందుముఖి తనూరాగస్థితి నెదిర్చి
పొగరు క్రొమ్మించులు పుట్టజనఁగఁ
దరలాక్షి నెమ్మేని తావు లానఁగఁ జేరి
పువ్వులు విరియుచు పొదల కరుగ
నెలఁతమే న్పెక్కువన్ నెగడి గొల్వఁగ నెంచి
తీవియ ల్తరువుల తివిలిసురుగ
నన్నుమిన్నమై మిన్నలాగఁ గడంగి
గట్టిబంగారంబుకాక కరుగ
తే. రూఢిగా మెఱుఁగునకు మెఱుఁ గలరునకు
నలరు మంజులతకును మంజులత మేలి
మికిని మేలిమియై సరి మెఱయు దలిరు
నంద లిరువార మూను నీయతివ మేను. 461