పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


యుండు కొండగొఱియల మురియలుగ నఖరశిఖరంబుల విదళించి కుత్తుకలొత్తి నల్లలుగావు బట్టియెరగొని గవులుచుట్టుకొన గవులమివుల నిదురగదుర పొగరున గురువెట్టుచు చిత్రవర్ణకంబళంబుల డంబువిడంబించు చాపులగు వీపుల రూపుల నేపుదనరు చిఱుఁతపులులును నిర్ఝరంబుల జర్ఝరితంబుగా నూరునీరంబుల మెరసినిరవుకొనిన సమ్మర్దంబున కర్దమంబు గావించు దుర్దురంబుల నిర్దయత మార్దవంబు పొసంగమెసంగి కుబుసంబులూడ్చి బుసకొట్టుచు మీఱు సరీసృపనారీవారంబులతో మసకముల తనివి ననక సంచరించు నాచుతాచులం గాంచి మేను లుప్పొంగ చెంగుచెంగున దాఁటుచు డగ్గరి వావిప్పి తెప్పున కబళించి చప్పరింపుచు నొప్పు పొడదుప్పులును నిండారగండశైలంబుల డాలీను గైరికంబుల నిజాంగంబులు ప్రతిబింబితంబులయినం గనుంగొని మదులనెదురుగ రోసంబుల భాసిల్ల పిఱిఁదికి సని బిరబిరన ఢీకొని మొకంబులు వంచి రెండిమ్ముల ఢకాఢకి దాఁకి సెలగభంగంబులైన యుత్తుంగశృంగంబుల మీసరంబులగు కాసరంబులును, ఎందెందు సంచరించు నందందు కమ్మతావులు ముమ్మరంబుగాఁ గ్రుమ్మరింప నింపగు గస్తూరికామృగవారంబులు వెన్నెల జెన్నెలరు వెన్నెలకువ్వల మవ్వంబున నివ్వటిల్లు తెల్లజల్లుల నుల్లసిల్లు బల్లిదంపు జల్లిమెకంబులును పదయుగనఖాంచలంబులఁ జంచచ్చంచూపుటంబుల రెట్టిత్రావుడు బొబ్బమెకము దచ్చి కాళ్ళ మెకంబుల నిరికించి కఱచుక యుప్పరంబున కుప్పరం బెగసి మలలసెలయేఱ్ల పులినతలంబుల నజ్జుగాఁ జెండు గండభేరుండకాండంబులును, చిమ్మనక్రోవు వెలువడు జలంబుల కరణి తరునికరకర్షణంబుల చిల్లున చమురుగారు శరీరంబుల మత్తిల్లుచు క్రేళ్ళురుకు పాకానీకంబుల దోకొొని ఘుర్ఘురారావంబుల మీఱుచు గములు గట్టిగట్టి మొనయై దులదులమెలఁగు నలుగులజుట్టు చుట్టును వేండ్రంబునం దీండ్రించి జండ్రనిప్పులకుప్పుయొప్పునఁ దేజరిల్లు బిల్లికన్నుల నలుదెసలం గలయఁజూచుచు నల్లనల్లన బలగంబుల నెలయించికొనుచు కురువిందబృందంబులు గల కెలంకుల ముట్టెల నట్టిట్టుగాఁ బెట్ట గలిగించి చప్పరించి రొప్పుచు కోనల డొంకలం జెఱువుల దొరువుల పడియల మడుఁగుల నెలవుల చలువల పజ్జల నజ్జులు సేయుచు నీరంబులు దూరుచు పేరెంబులు వాఱుచు ఘోరాకారంబుల మీఱుచు పారంబుల దాటుచు నింపారు నుదారభూదారం