పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అధికము
క. ఉల్లము పొడుపు దొరయ్యా
చల్లని నీ యసము పాలసంద్రములోనన్
దొల్లిఁటి సాముల యసముల
నెల్లను బుద్బుదములట్ల నిలఁ గన్పట్టున్. 150

సమత
సీ. వితరణంబులు లేవె వివిధపంగ్వంధ
ధ్యల కభీష్టములు సంధిలవుగాక
నుత్సవంబులు లేవె యురుహరు హరిదాగత
ప్రభుదత్త విత్త మేర్పడదుగాక
గిరిదుర్గములు లేవె పరమోత్తమ సమస్త
తీర్థరాజాప్తి వర్తిలదుగాక
నెఱతనంబులు లేవె నిరుపమ పారసీ
కచ్ఛేదనోద్వృత్తిఁ గనదుగాక
గీ. ధరణి పుణ్యస్థలముల దేవరలు లేరె
నీవలెను దివ్యతిరుపతి నిలిచి భక్త
వారములఁ బ్రోచు సాములు లేరుగాక
పంకజాతాప్త నీకాశ వేంకటేశ. 151

శయ్య
క. వలరాజఁట కొమరుఁడు చి
ల్వలరాజఁట పాన్పు ముద్దులమఱఁది చెంగ
ల్వలరాజఁట కావుననే
వలరాజని నిన్నుఁ బొగడ వసమే సామీ. 152

అపూర్వప్రయోగము - తెనుఁగు మఱుఁగు
సీ. పయ్యరమేపరి నెయ్యఁపు బోనంపు
తెలిమెకం బెకిగింత గలుగు సామి
రెంటత్రాగుడు చట్ట రెట్టింపు తాలుపు
తలపువ్వు తండ్రిలో నిలుచు జియ్య