పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ 53ూంనం వృష్టికు లేజాలో రాజనం పూత వాక్షా పురా జరాసంధు మహాత్మాన వున్యాయేన దురాత్మవాకా : 鷺 ర్మా སྒྱུ་མ་ కప్తో . రి \త్గం కNపణతేQo § ヘマ。Q ○下志5さ之5° . ఫ్పీ జోషీ తపస్వినā నినుత్వ యాపిబోఫ్టవ్యం యాం పూజాం మాధవ్వాసి ఆధవా కృపకై Tరేశా నుపనీ తాం జనార్దన పూజా ఎ న్వర్లకి ੱਚੋਂ _臀 మభ్యనుజ్ఞాతే వా నసి ఆయుక్తా మాత్మనాః పూజాం త్వం పున రహుమన్య సే హవిషః పాప్య నిస్యందం పాళితా శ్వేవ నిర్థనే న త్వయం పార్టివేంద్రాణా వువమానాః ప్రయు జs త్వా మేవ కురవో వ్యక్తం పలంభం తే జనార్దన క్లిజే డారక్రియాయా దృగంధేహ రూపదర్శనమ్ అరాజ్జో రాజవ త్పూజా తథా తే వ. ధుసూదన దృష్లో యుధిష్ఠిలో రాజా దృష్లో భీష్మళ్చ యాకృశః వాసు గేవో ప్వయం దృష్ట స్ప్వమేత :్యథాతథవ్ ఇత్యుక్త్వా శిశుపాల స్తానుజ్ఞాయ పరమాసనాత్ నిర్యయా సదస స్తస్మా త్సహిలో రాజభి స్తదా ఆవనీనాథు లనేకు లుండగ విశిష్టారాధ్యు లార్యల్ మహీ దివిజుల్ పూజ్యలు పల్వు రుండఁగ ధరిత్రీనాథ గాంగేయుదు 23 அ 8 اح روسی அ)( .5 2 లి UF 3. o 3 on ర్వ్యవసాయంబునఁ గృష్ణుఁ గష్టచరితకా వాగ్గేయు (బూజించి నీ 83) యవివేకం బెఱిఁగించి తిందజకు దాశార్ధుండు పూజార్జుఁడే, 5 ふ5"R) ధర్మత్త _త్త్వ మెఱుఁగంగ నశక్యము ధర్మబాహుని న్నొడcబడ నిష్టుఁడై కఱపి యుత్తములుండఁగ వాసుదేవుఁ డ స్టడునకు బూజ యిమ్మని విచారవిదూరుఁడభీష్ముఁ డెంతయు కా పెడఁగుదనంబునం బని చె వృద్ధలబుద్ధలు సంచలింపవే,