పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

దురేశనందని (ఆఱవముద్రణము) 2-8-0 'చక్క-ని నవల విమల సమయజ్ఞత - ప్రభుభక్తిపరాయణత జK త్సింగుని ఔదార్యము, ధైర్యసాహసములు వర్ణనాతీతములు, మదాసు రెక్ట్సుబుక్ కమిటీవారి చే లైబ్రరీలు రāపయోగించు టకు అప్రూ చేయబడినది. 穩 నవ్సానందిని (పునరశ్రవణ యు] 2–4–0 రచయిత:- శీచాగంటి శేషయ్యగారు, దుశ్లేశకందనియందలి మిగిలిన కధా విశేషములన్నియు 'నవాబు నందని" యందు చదువవలయును. రా ధారాణి పునరుద)ణము) 0-8-0 నిరుపేద బాలిక • రాధారాణి' గొప్పధనవంతుడు దేవేంద్రనారా యణరాయ దైవిక సమావేశము-వీరిరువురి ప్రణయ గాధ. నూతన గ్రామపంచాయితీల చట్టమని (1950 సంll నెం 10 రు ఆక్టు రు 8-0-0) 1950 సంవత్సరములో నూతనముగా మదాసు గవర్నమెంటు వారిచే చేయబడిన గ్రామ పంచాయితీల చట్టము پیمe( قعc30 مار! کی کتا۔ دہکت తెలుగు భావ లోనికి తర్జుమా చేయబడి ప్రతి సెక్షనుకును విపులమగు వాఖ్యా గయు వ్రాయబడెను. తెలుగు దేశపు ప్రజలకు మంచి తెలుగు లో ప్రకటింపబడిన ఈ పుస్తకము నే ఆన్ని పంచాయితీలు ఉపయోగించుకొనుచున్నవి పతి గామపంచాయితీయందును యిరాపుస్తకము తప్పక ఉండవలయును, కావున "వెంట నే విూకాపీలకు ఆర్డరు పంపించగోరుచున్నా ము. విశ్వపయత్నము (పునరుద్రణము) ఇందలి రంగములును, బౌతములును వాంధ్రదేశమునకు సంబం ధించినవి కధాకల్పనము, పాత్రగుణపోషణము మొదలగునవి యిందు జక్కఁగాఁ బదిర్మింపబడినవి. ఇది సాంఘిక నవల యైనను నపరాధ పరిశోధక నవలాలకణములచే నత్రిపజెనెగోపురముగ నలరారు చున్నది. ముంచి గ్లేజా కాగితము, చక్క- త్రిచ్చు! 0ام-0-3 تک درہ قومی ھ گ؛ so 2.