పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/273

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

262 ఆ ర ధ్ర కవి త ర 0 గే జ్ పొలములోఁ బడ {7గా రాజు దానిని కట్టిపెట్టించి విడువకున్న విూఁగట ఖీవన యాతనిని తిట్టిన పద్యమని యొకటి చదువుదురు. ఆపద్యము రెల్లూరి తిరుమలయ్య చెప్పిన ట్లప్పకవి చెప్ప చున్నా tడు, కాని ఈ ప్రాంతములయం దది ముక విది rగా నే చిర కాలమునుండి పరంపరగా వచ్చుచున్నది. గుడిమెట్ట పాలించిన చాగి (సాగి) పోతరాజు గాని శీపతిరాజు పోతరాజు కాఁడు ఈపోతరాజు పెద్దాపురం సంస్థానాధిపతు లగు వత్సవాయవారికి మూలపురుషుఁడు. గుడి మెట్ట యను గామము కృష్ణా మండలములోని నందిగామకు నైఋతిమూలను నాలుగు క్రోక్ష ముల దూరమున నున్నది. ఇది పూర్వము చోళి వంశపురాజు లలో నొక తెగవారి కి రా జ భా ని"గా నుండెను, ఆ కాలమునందు గుడిమెట్టకు రాజు 7గానుండిన త్యాగిపోతరాజు బ్రౌహ్మణులకును దేవాలయములకును హుమాన్యము లిచ్చెను. త్యాగి పోతరాజు శా. ষ্ঠ ১ে ১ে ঐ সে গুণ্ডলেণ্ড హూణశకము ౧౧FF వ సంవత్సరమున (విజయవాడ) బెజవాడలోని మల్లేశ్వరిస్వామికి భూమి యిచ్చినట్లు కనకదుర్లగుడి స్తంభములలో నొక దానినిూఁద వ్రాయఁబడియున్నది. ఆ కాలమానం దీయన పేరుగల శిలాశాసనము లనేకములు కానవచ్చుచున్నవి. ఆందు ౧.అ౧.9 సంవ త్సిరములో నొకటి యను మంచిపల్లెలోను, ఇంకొకటి నడికూడీ లోను, ౧.9 B లో నొక టి బెజవాడలోను, వుeటియొక ట్రి గుడిమెట్టలోను, ౧.9 Bం లో మూఁడు నవాబు పేటలో ను బవూoశాసనము లున్నవి గుడిమెట్టలోని యొక దానిలొ పోతరాజు రాజేంద్రచోడుని కొడుకై నట్టున్నది. పోతరాజు త్యాగశీలుఁడని విని భీమకవి యుక్కడికిపోయి నప్పడు రా జాతెనిగుజ్ఞమును కట్టి పెట్టించి విడువక పోఁగా, చ, హయ మది సీత, పోతవసుధాదిపుఁ డారయ రావణుండు ని శ్చయమ.గ నెను రామపుఁడ; సహ్యజ వారిధి; వూరుఁడcజనా