పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

250 ఆ ం ధ9 క వి ర ంత గి క్ ఆని రేచనపే రే యున్నది, కాని భీమకవిపే రందునులేదు ఇది మనకవి కృతవుని చెప్పట కాధార మేమున్నది ఈ పశ్నకు సమా ధానముగా ముద్రితప్రతియం దీకింది యేడుపద్యములుగల యవతారిక యొకటి చేర్చబడినది. ఈ పద్యములు పరిషత్తు వారికి లభించిన పది ప్రతులలోను ఒక ప్రతిలో నున్న వట! 5, శీవల్లభు o$ $ Xto ;3o సే చిత్రపా దారవిధిదుఁ జింతితఫలదున్, భావజగురు నలఘుచ్ఛం జ*బనుత్రు మురారి భ_క్తిత* వినుతిఁతున్ go క, శీకరముగ రేచనపై లోకంబున పుక వివరులు లోలతంబొగడకొ బాకటముగ నీఛందము లోకంబెగా ననఁ Kc దెలుగులో నొనరింతుత్తా. .9 క, "వేవునవాడ ! ను "పెలసిన భీమేశ్వరుకరుణ గల్లు భీమసుకవి నేఁ గోవుటి "రేచనవిూcదను నీ మహి గవులెన్న ఛంద మెలమి ద చింతుకా, * 3 క. లచ్చన మెఱుఁ గని కవులను జిచ్చీయని సుకవివరులు చేపట్టరు గా మెచ్సరు వివేకి నృపతులు మెచ్చిన యవివేకి నృపులు మీడుకరె రేచా! Y፥ - السط للتبعثتسبب المسلمتبقييم ليقينطلالكتب العالميليشيما -الاكس عض كـ (1) వేములవాడ” అని సశరణ.