పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

165 చ, க் § ంధ్ర క వి త ర 0 గీ శ్ ఉపKవి నీగ్రి గానఁ బడి నుం:క్ష ( K నొపక బా క్ష బాగ్ని కె లడి వ" తీగ భూరుహకులంబులకై మొ గి ( గప్పనట్లు దం దడి నగు-ప్రవాళ ఆ తక్ డరుసంహతినిూఁదఁ బర్పెఁ జె ల్వడరి తటాటవుల్ దనరు న బహిత రత్నదీపు కా, వీం డె ఖలుండు దకుఁ డన వీత్ డి పాఱుఁడు వీడు స గ్వ వ ధ్యగి డెడ సేయకుండు శివదూషకు నాలుక గోసి యుప్పనిం వుడఁద్రపు ద్రవ మ్మొడల(బూయుడు లోహము గాఁచి నొ బో యుcడు దు రాత్మచి పట మొల్వఁడు గన్ను లువిూటు డుక -కిన్ తరుణులు చిల)-బొమ్మును దంతపు బొమ్మలు మేలి గాజు బ న్నరులును మ్రాని చొప్పిక లు నళ్లక నొలిన పేర్పి లీల జో కు 1 బొమరిండ్ల జేయన గుగూళ్లను వండుచు బొమ్మ పెడ్డి మా స^ ముగఁ జేసి యాడ న గజాత శివా గ్సవ సేయు న మెడకా, పొన్నలు పూ చెఁ బొన్న లొగిఁబూవక ముందఱఁ బూం చెగో గులా పొన్నలుఁగొండ గోగులునుఁ బూవక యుండ ఆఁబూ గెబూరువుల్ పొన్న లు ( గొండ గోఁగులున బూరువ లు ST్న గి బూవకుడఁగా మున్న వనంబు వంగ లయ పెూఁద గ లొఎ్ప గఁ బూ చెనా మునికా తగడే పోలడె చాలదే యవ రదే త్రైలోక్య ప్యూబు నే తగులం బీళరు మివాద నిటి యిది యే వ్మాత్రమే వ్యకా ஆ. ームQ ،* సుగుణం బెవ్మెయి దూ పి శc బ గు నె సంశుద్ధాశ్మసర్వాత్తు స ெ * —& ర్వగతుం జి_త్తమునందు గోరుఁ と ó సద్వంద్యం బువ్యంబిలకా ਨ੍ਹਾਂ శీతాత్యంత పీడనం బడి జగజ్జీవాదు లత్యాులై పా కౌథంబులు సొచ్చున రవు లొప్పతా భూ గృహావాసులై భీతి స్వెల్పడకుండ వహి- మె యిఁ గంపింపం బ్రచcడాగ్బి కి 9 జేతుల్ గ్రావ్వెర వోవుచుండ శశిరోచ్ఛేదంబువ రెకా ఎ హికా