పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్ని చో తు ( డు 16? حجمي చ, సుర సత ల దత్పక యు సూడ వువంబునఁగోరి కోలపై వరుస విమానముల్ నిలిపివచ్నిరొ నా మణి హేమభాతి న రవులు వొల్చు నింద్రువురి కిప్పగి మేలని యాసు రాగనల్ మరిగి రమించుచున్నటులు మానిను లొప్పదు రప్పకంబునన్, 5彦· భౌనజు కేళి నచ్చుపడి పై బడి ద్విటు నిచ్చఁ గూడి రాc 7గా వివిధోపచారములఁ గామ సుఖ బులు సల్పి పుచ్ని తా" రో వెలనీగి ā aతో : ని రో యుఁద X క్రా వెల యాలి కూటమం బూవుల మేలికంపుఁ దమ పొందున కా క ల విూcద నీల్చు 烹, -ద చెలువలు మజ్జి మాని పయి జి -లు మూవి మింప వాని వు క్కు-లు గ ని వాణ్ణి పండులని కోయ (Kc బాక యున వాని హస్తముల్ దలికులు సావి కీరములు దండ డి మున మ గ్ర లండి ఆ న్ గలకొనఁ బాలశిరో యి దియ గాటుల వ్రూ ననుచున్ భయంబున శ్రా శా/సా -గా చాగి విశార దక్షు లవ లజ్ఞాన క్షణోద్వీకణ ప్రారcభ్కాకు లా శ్కో ని న్ను నె వయన్ భావించి దుర్వార సం సారాంభొని ధి వీఁది మెగ్జాయి సువ హత్సొఖ్యాత్ములై మురు ех¬• ధారాధే రు విను_క్తి యుక్తులగుదిర్ దారిద్ర్య విగ్రావణ". క ముక్తాముక్తాయ ధములు ముకాముక్తాయ ధౌఫుములుఁ దిగు సుభటు లు క్తాయుక్తాసులుఁ బర ముక్తా మ క్రా సుబంధములు న గుచుననిన్ , వు. ధర గంపింపఁ బయోనిధుల్ గలఁగ దిద్దంతుల్ భయంబంధ భూ ధరివుల్ డొల్ల వియత్తలం బద్ర వ దైత్యశ్రేణి భీతిల్లి ছুতত స-ర, రథ్యంబులు Uమొగ్లినర్లఁబడ ত- লুত చక్ర ముల్ గ్రామో య భీ కరమై దారుణమై గుణధ్వని మహోగ్రంబై చెలంగెFవడికా,