పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

128 ఆ 0 ధ్ర క వి త ర ం గి జీ తం యుద్దమల్లంపరిహృత్వ దేశా త్సిఫ్ట్వేత రేపా ముపి శాత fv్స dליף כ め اتافراک వాణాం ! కెన్మామమ్మరాజానుజరాజభీమో భీమస్సమో ద్వాదశి రకతిస్క తత్సూను ర్విన తారాతి గవ్మరాజో నృపాగ్రణీకి పంచవింశతివర్రాణి వేంగీభువ మపాలయ త్ ద్వైమాతు రోమనృపతే బ్దాననృపో గాజ భీమనృపతనయ 8 విద్యాకలాపచతురః చతుర శ్చతురంతధరామశాత్సమా స్తిస్రః | అను దాసార్లవా దాసీ దైవదుశ్చేష్టయా తతః ! & (A &3 సప్తవింశతివర్జాణి వే. పి- గ్ర నాయు "గ్రా| ఆ తాంత రేదాననరేంద్రసూను శీశ_క్తవర్మాసుర రాట్సధర్మా , యశౌర్యశక్త్యావినిహత్య శత్రూన్స ద్వాదశాబ్దాన్సమర దుర్వీ తతస్తదనుజో వీరో విమలాదిత్యభూపతిః, మహీమండల సామ్రాజ్య ప్రాజ్యలకీ, మ్మదాది ధాత్ o పెత్తేజోయదీయముఖలక్ష్నీతి పాల మూళి మాలా స్వభా దవులరత్న రుచి చ్ఛ లేన ప్రాతిస్క సప్తససమా స్సకలా స్థరిత్రీం భీమప్రతాప మహిలో బిరుదాంక భీము ! తస్మా ద్వివ లాదిత్యా ద్రవికులక్స్మ్యెశ్చకుందవా దేవ్యాః నిజగుణవశీకృతాఖిలరాజ్యనో రాజరాజవిభ ర జని!! య స్సోమవంశతిలక శకవత్సరేషు వేదాంబు రాశినిధి వర్తిషు సింహ గేర్కే కృష్ణద్వితీయ దివసోత్తరభాద్రికాయాం ਕੱਠੇ ఫ్లలో ర్వణ్జిలగ్నవ రేభిషిక్తః | ఇందో యథా దివ ము దారయశా స్తథోర్వీం శౌర్యేణ శశ్వ దఖిలా మభిరక్షితుం యః | శీవిష్ణువరననృపో మకుటం పదార్ధం మణార్నా ක්කු` న్మణిమయూఖ విభాసితా స్టమ్