పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

120 ఆ 0 ధ్ర క వి క ర 0 గి శీ హిం. శా. సol ర సంఖ్య ౧ం౧౧ || సామాన్యముగా నిట్టిశాసనములు విజయాదిత్యుఁడు స్వయముగా వా'oయించినా ఏ గాక ఆతని పేు ను దాహ రించి యితరులచే వాయింపఁబడినవిగా నుండ ను విజయాదిత్యుడు 豆° 奈 Fーrcr e5° కాలధ గ్మము నొందిన పిదప వేగి దేశపరిపాలనమునకై కులోత్తుంగ చక్రవర్తి తన పెద్దకుమా రుడైన రాజరాజును పంపించెను. ఆతినిపెట్టాభి మేకము 卒で、窓 F「F-Cr కర్కాటక మాసమున బహుళ దశమినా బుధవార నునా (డు తులాల గృ్న మున (92 జూలయి ౧ం 22 వ సl) జరిగినది. ఈ శనిని పంపించునప్పడు కులో "త్తుంగచోడఁడు పలికిన మాత్రి"లుగా నీక్రిందివాక్యములు కాలేరు శాసనమున (ద. హిం. శా, సం|| ౧ సంఖ్య 3లా) ను దాహరింపబడి వి.

  • వుయూ వేంగీమహారాజ్యం చోడరాజ్యాలాభిషిణా వ త్పితృ వ్యేపురాన్య స్త్రం విజయాదిత్యభూభజి సచపంచదశాబ్దాని పcశానన పరా క్ర ఎ ః వ హీం క్ష న్మహీనాథో దివం దేవోపమో గతః"

దీనినిబట్టి శా. శ. -లా_9 లోనొ కాలా-3 లో నొ* గా జ రాe aు గతించి యుండుననియు, తౌను చోడరాజ్యాభిలాషి యై Έ3oR రాజ్య మును తన పినతండ్రియైన విజయాగిత్త్యుని హైఁ దా నె యుంచితిని నియు, పదునైదుసంవత్సరము లాత్రఁడు వే.గీరౌజ్యమును సంరంమీంచి దివంK తుడయ్యె ననియు కులోత్తుంగుఁడే చెప్పియున్నట్లు తెలియుచున్నది. కుళోత్తుంగుఁడు గౌరవము కొఱకట్లు చెప్పెనే కాని, యది యంతయు సత్యమైనట్టు కన్పట్టదు, ఇది నిజమగ్యె నేని విజయాదిత్యుఁడు ర్యాలి శౌసనాదులయలదు తె"ను మహశీ రాజు నని ప్రకటించుకొనుటయు, తన కుమారుడైన శక్తివర్మను పట్టాభిషిక్తుని జేయుటయు, శ_క్తివర్కశాసన వులలో 'పరో క్షే రాజరాజస్య" "సర్జితాశాత్రివేణ" అనియుండుటయు, శా. శ. FF౧ వ సంవత్సరమునకుఁ బిమ్మట శాసనములలో ఈ లోత్తం గుని రాజ్యసంవత్సరములసంఖ్య విచ్పుటయు సంభవింపదు. శ్రీచిలుకూరి వీరి భద్రరావుగారు కాకతీయా-ధ్రరాజ యుగ చరితమున నీవిషయము నం దొంతి భిన్నాభిప్రాయమును గనుపఱచుచు శ _క్తిశర్మ శాసనాeశ