పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

104 • * е о (с 5 5 8 8 о А её చున్నది ఈతడు జైనమతాభిమాని యై ను, నితర మతములయందు ద్వేషము లేవివాఁడైనట్లేతఁడ పంచ నాథేశ్వయిన కు దాన మొసగుటను బట్టి యూహింపవచ్చును (A.R. No 215 of 1894) (3-3s-s సంస్థానములోని రామత్మీ కే.త్రివునందలి పాండవులపంచ యు న గుహ యందున్న శాసనము ) ఈ శని మంత్రి యైన వజ్జయ పెగ్గడను గూర్చి యాంధుల చరిత మిట్లు చెప్పచున్నది. "విమలాదిత్యుని మంతియగు వజ్జయ పెగ్గడ రణస్థిపూడి భాస నమున విశేషము7గా నిభినందిcపఁఒడియుండెను. ఇతఁడు కావు చేశు గామనివాసియు కౌండిన్య గోత్రుఁడు నైన బ్రాహ్మణుఁడుగా నుం డెను, ఇతఁడు పగిశుద్రమె వాక్కు-ను పవిత్రమైన వ_ర్తవమును గలిగి బాహ్మణకులమునకు బోస్–రునివలె నున్న వాఁడని గొనియాడబడి CయుQ"డేను . --కః వజ్జీయ(పెగ్గడ ఆ మాత్య శిఖామణి యనియు బుధ వజపాకారుఁ డనియు, సౌజన్య రత్నాకరుఁ డనియు బిరుదునామము లను వహించియాంధ శమునం దఁ తటఁ బ్రఖ్యాతివహించెను. ఈ బాహ్మణపభువు మనోవాక్కా_య క్కలబులఁ బరిశుద్ధుఁడైన S○○áさ బయి మేందుపివంటివాఁ డట. మఱియు శివభక్తుడు. యజ్ఞయాగాది క)తువుల నాచరించిన కర్మిష్టి ఉదారచిత్తము గలవాఁడు ఇతఁడు తన పజ్ఞావిశేషములచేత వి.ఎ.లాది త్యిని పరిపాలనము జయప్రదమైనది 7గాఁ జేయుటకు చాల కష్టప :Oదున విమలాదిత్యుఁడు సుం త"ప్పిnచి వాని పభుభ_క్తికి మెచ్చుకొని గుద్ర వాడివిషయములోని పాఱువర్ధము ను గా మిములోఁ గూడ రణస్థిపూడి గ్రా ను ము నగహారముగా నేర్పాటుచేసి దానము చేసెను. ఈ రణస్థిపూడి గ్రామ ముచుట్టును Uమొంతక జ్ఞ (మోడేకుజ్ఞ يع بخع (లొల్ల) సిరిపొడి పూఁడి (పెదపూ డి) చింతగుంట, పెంజెఱువు పెయిగ లnు గ్రామిములు పేర్కొ-నఁబడి యుండుట ఈ రెండు గ్రామములు గోదావరిఎ oడలములోని అమలాపు రము తాలూకాలోనివిగాఁ గన్పట్టుచున్నవి, పా ఆువ గ్రామ వ ము లాపురము కాలువ యొుడ్డునున్న పలి వెలగ్రామము గా సున్నది. Qూ శాసనము వాసివాఁడు భీమినభట్టు"