పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ ట్టు 103 నిగ్వ _స్తన్ని జవిక్ర మేణ విమలాదిత్యం కులూ తేశ్వరం సంగృహ్యాదినిభాకా కలింగపతి నా స్దత్తాకరో వాణా ని ઢ 3ર્ટકે * ত চী :్వSr جایی به తె్వూ దండి పలి గ్జగద్వియినో జెంద్ర చొళస్య సన్డెన్రి ప్రాస్తే శిఖరే వ్యధ_విజయ స్తంభ న్మహేంద్రాచలే ఈ శాసనములో కాలము లేదు. రాజేంద్ర చోళులు పెక్కురు న్నారు. ఆం దీరాజేందచోళుఁ డెవ్వఁడో తెలియదు. ఈతనిచే జయింపఁబడినవాఁడు తూర్పుచాళుక్యవిమలాదిత్యుఁ డనుట కాథారము లు లేవు. శాసనవిమలాదిత్యుఁడు కులూ తేశ్వరుఁ డని యున్నది. తూర్పుచాళుక్యుల విశేషణము లేమి యు లేవు, కావున నీ శాసన వును బట్టి పై కథ నిజమని చెప్పరాదు. మన విమలాదిత్యుడు క్రీ. శ. ౧G౧౧ లో రాజ్యమునకు వచ్చి నివాఁడు తరువాత నాతఁడు కళింగమును జయించిన దెప్పడు " రాజేం దచోళుఁ డాతనిని జయించిన దెప్పడు " రాజేందచోళుడు సింహా సన మె! -నది క్రీ. శ. ౧ం ం౧ వ సంవత్సరము. విమలాదిత్యుని చెఱ గొనినాఁ డనునది ౧ం౧౧ కు తరువాత నై యుండవలయును. ఆప్పటి శాతని తండ్రి రాజరాజు లేఁడుకదా ! ఆతడు తన కుమార్తెవిచ్చి వివాహము చేయు రెట్టు ? ౧ం౧లి లో వివాహమైన దనుకొందము. ఈతని కుమారుఁడు రాజరాజు సింహశీసనము నారోహించినది ౧ 0.3.9 వ సంవత్సరము కదా ! అతడు ౧ం యవ సంవత్సరమున బాలుడుగా నున్నప్పడు రాజ్యమును స్వీకరించెనని యొచ్చటను జెప్పి యుండ లేదు కదా ! ఈ కారిణములను బట్టి పైకథ లేశమాత్రమును నమ్మ నక్ష మైనది"కాదు, వివాహమైన పిదప రాజేంద్రచోళుఁ డాతనిని జయిం చుటకు విరోధ కారణములు గానవచ్చుటలేదు. విమలాదిత్యుని 送)なす* హము రాజ రాజు జీవించియుండగనే క్రీ. శ. ౧ం 0 0 సంవత్సరప్రాంత మున జరిగి యుండునని నిశ్చయము గాఁ జెవ్పవచ్చును. ఈ విమలాదిత్యుఁడు జైనమతావలంబకుఁ డనియుఁ ద్రికాల యోగి సిద్ధాంత దేవుఁడను జైనాచార్య డీతని గురువనియుఁ దెలియు