పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

సింహాచలమునందు కెలుఁగు రాయని శాసనమొకటి యున్నది. * : ° శకన Cులు ౧ 3>ం ఆగు నేఁటి ప వ సంవత్సర ఫాల్లుణ ,గిగి ' co عولجهات عت لا ప్తి 2 గురు వాకానను కన్నడ దేశమందుల సంబు రాయవి కొవ్కు

5 :蛭 శ يحضي ( 藝汽 ساخت این డైుంగుకాయండు తనకి ఆబ్లిష్టాళ్ల సిద్దిగాను శ్ రంగనాథునికి నిత్వ ඝ ඉ කු so 2。 మును స్నువి నెలుంగను ఆ c: దీపాలు రెండు సమర్పిం చెవు • ృష్ణ శంబువరాయల కొడు క ని. కాని యది పొరపాటు. ఇస్తాని ‘ਹੂ` § - 畿 டி' pلمب సనవు క్షీ *. శి m క95" గా $ది తo డి కౌ డుకుల నడువు నె వు బది సంవత్సముల వ్వవఫాయుండుట ఆ సంభవము. కాంచీపురము కన్నడ దేశములోనిదికాదు. అచ్చటి భామ యురవము. కావున నాశ ఖువ -కాయలీ తఁు కాజు. నాథునకుఁ గస్తూగిసిచ్చిన తెలుగు"గాయలు, నెల్లూరు ము:డలము * ని పొదిలి తాలూకాను, దాని విశ్లేయున్న కర్నూలు మండలములోని ప దేశమును బకెపాలించిని యొక సంస్థానాధిపతి. ఇతని పరిపాలనలోని దేశమునందు గన్గాటకి మును నాం ధమునుగూడ నుండెను. ఆందుచేత నే సింహాచల శాపశమునఁ గన్నడ దేశవాయువు టయు శీనాథుని చాటువులో "గర్ణాటాంధ్రాభిప!" యని సంబో ధించుటయు వచ్చినవి. ♥; పొదిలి తాలూ శా కూచిపూడిr శంబు వరాయల స్ధాసన మొకటి యుస్నది “స్వస్తిశీ) శకవ్వంబులు cの3ざo SK きc&3 పరాభవ సంవత్సర చైత్రి శు గా ఆ. స్వ స్తిశీ) మన్మహామండలేశ్వర మేదినీమిగాసరగండ్డ కళారి సాళువశంబు రాయ దేవమహారాజు తమ తండ్రి రాయవిభాళ దేవము వశ్ రాజుకుం బుణ్యముగాను ఆంధ రామ లింగ దేవరలకు గట్టించెను” (నె. శా. సం. పుట ౧౧ూర) పొదిలితాలూకా తిప్పల దేవిపల్లి గ్రామములోఁ దెలుఁగురా యని రెండవపోడకుఁ డ్రిన పెదరాయవిభాళుని కుమార్తె తిప్పలి దేవి