పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5-51] #) నా భుఁ డు 201 ములోని పూర్వఁడగు “సాళ్వమంగు అను పూ, కవువంతుఁడు వుమ్రిల సంపా గించి నూతనికిచ్చి నాంపనాయ ! పతిప్రాపనాచార్వ బిరుదమును నహించెనని పిల్లలవాణ్ణి పిన రన్న యీకింది పద్యములో o عيع జెప్పియున్నాఁడు. $ .جیم مي گئے స. దుగ్గములో వక్షీణసుర గ్రాను చెదిరించి కొనివచ్చి సాంప -రాయచిక్షి నిచ్చి 米 兴 杀 నా హసంబున నుప్పొంగు సాళ్వమంగు. నాంప రాయ నావు ధారులగు సియి రువురు నొకవ్వ క్తియే:యని جیب శ్రీ వీరేశలింగము పంతులుగా రాంధకవుల చరిత్రమున వాసి యున్నారు. శీ రామయ్య పంతులు గాకును, శీలక్మణరావు పంతులు గారు నుగూడ నశ్లే యభిప్రాయపడిరి. కాని యది వా_వము కాదు. వీరిరువురును భిన్ను లు. నాళువ మంగుచే రాజ్యమునుబడిసిన నాంప రాయలు ఉ_త్త నాన్కా—డు మండలములోని కాంచీపుర ప్రాంత రాజ్య పరిపాలకుcడు. శంబు వ గాయ స ) : శ్రీ లోని వాఁడు. ఆ వంశము వారి క్షం దఱకు శంబున రాయలది వారినామాంతమునఁ జేర్చుచుందురు. తిక్కనసోమయాజి నిర్వచనోత్తర రావూ యణమునఁ జోడతిక్క"Oooo; SS వర్ణించు పట్టన శంభు రాజాది పశస్తారి మండలి కముఁ జెర్చి యేలఁడె కంచిపురము.” అని చెప్పిన శంభు రాజీవంశములోని వాఁడే, సాళ్వమంగరాజు ననుగ్ర మామును సంపాదించిన సాంప రాయలుకూడ సీ వంశములోనివాఁడే, (శంబు, సాంపశబ్దము లేకార్థబోధకములు.) ఇతఁడు కీ). ぎ. cの3>をo పాంతము వాఁడు. ఇతనికిఁ దెలుఁగు రాయఁడను కుమారుఁడు లేఁడు.