పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

~ - 3. ○× فؤ ج : یح۔ ۔ ۔ ۔۔۔ م یہ تم-5چ" కు .نجاسة هم ప_వి జంగము జనవు: జే వీగ్స్ముట నాకsపతులకు బత్య ఓ మై ਖ਼ਾਂ * # نسبه ము క్షే వో పs Fవు. ప్రా షే_వ * ○ 空 。い・ごさ 二す」、す・ど玉]モrマざ エ リ મ જ "સ્વ వు - :్స في ين .* 。 三」 ご" じ C مس، سا گل ۔ ? امید“ پیشہ ’سہ .* - : 'L' به او و سه سهم ناديمية الة so ייא4יית --' لمبينا 怒。 #, கதி שר יציש" به ۳ مت ή? ??" ഴ്സ് *.* پی سیسسه * * مجھے سپہ సు నుప N-にて \, “O ధప: ను f 。 な、二 ?「去。 * 5 ב - כלי ר, יי י: ככל * 。 & Rسلاسل .ே ممببحبعجب۔sأجه نہ ب ": .ே S°さesにさきり プ * い ་་་་་་་་་ سماجe * * * 。ది ఘో XM S స్ను pు: 3 = గా యుచు నా て km 。ご .3 مقسم ميسي لا ليست من قتين: "o *ś جيمنية さや X sysき」です○姿 さな下式。 s)、ぎ ふ みてつ・いs * 、一う ro مجبور أبيهم pپ»*»م،

  • ജ് കൃീ 聆 ജ്ജ് می به " . t - م به مس navrh ،پل ه مبلمانی f مةristالإنصب بع క్సహవాస3ున న : , సెప్టో వెూ xు వు మ్రొము " : F

सिकन ،ماہبہ۔چ بہہ جب یہ ہم چھم బహు బౌద్గల్ బడఁగల్గు 、に 。 rx・"エ、つ。とマでに x ○もペペ ృహి మొఛు లయమంది కింధ న శ్న - కైశుబు చి - తి - "; *గుబ్రా மூத் - చ بعبية با ۹: يمېر ,۶لاي. уя : ... بنتيس. ماه اسمی سس به سه : איג, י": "ל اح >م چنت కెద్ద మొన క్రా ఛచి పసవ్గా చవకె - 35 పిమ్మట 引 stonیحیی జ్ $ు C す。 ~ ‘. . ポ O గు సు ము কুত ~ : [aᎩ ○ تي م き ਾਦ で5 궁 వ ਾਂ క్ష నొక ప్ప డా తులపె డా సమంచితి గౌర వోన్నతుల్, ఆ3. 志 వనును బ్రహ్మచారిఁ దర శ్లే క్షణ నీవును న్య すき○5です。 లాసకు నీకుఁ బెండ్లియ ఫలం బగు నేవి విచార మేల స న్మానము శోడ నన్ను ముని మాన్యువివాహము గమ్ములెమ్ముకా దేనిఁ దపంబులోని సగమిచ్చెద మాను తపోభిమానముకా. ఆ ర. ਾਂ అక్షయ్యంబుగ దివ్యమాధుకర వొన్నంబు వడ్డించెఁ তে-a సోక్షీరంబులతోడ శర్కరలతోఁ గొన్నేతితో చే సామ్రాr* దాకౌ దాడిమ చూత పాకములతో దాకౌయణీభర్తకుకా చతూ రాగ మెలర్పఁగా హరిణి విశ్వాసంబుతో ముంగిట కౌ. ఆ)