పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - ఐదవ సంపుటము.pdf/187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

さ J78 ево : ' s :) е 8 о А её £سینما 縣 ఉం డాలు నూఁబిండి ప్చం డేక్షలుం దే నె యన టిపండ్లుం బూరియలు ఘృతంబుఁ బెసరపప్పను బాలుఁ బెరు సోగి రంబులుఁ బౌయనాన్నంబులుఁ బౌనకములు నాళి కేర ౧ప భాండా లు విూఁగ క్షయును నవద5 పిండ ఖండౌ ల్లుడుములు లడ్డువంబులు చక్కి లాలు వెూరుండలు ఖండCబు చలిమిడి మండపప్ప o, مس-ه 8 -༤ད་ལས་ཅི: ཧྥ་༢ ། ༢ R. erであ7ヤマ భక్యచో جنح wo. 2}金で3%で5°う○2)o e)° ○ 。 పణతులైరి )ே سسسته* جتخپ=ی వేలుప్పలు రాక్షి, సులును నా విఘ్నపత్రికి దుగ్గ పాథోధ మం భనోద్యోగ వేళ. ée. ت+ ' ఉ. ఆడఁగఁబోవు తీర్థ మెదురైనవిధంబున నెల్లియేను 층 పాడియ చంద శేఖరును పాస్తి యొు నర్చి యు సాయనంబుతో జూడఁగవచ్చువాఁడ సయి చూచు చునుండఁగ సేవ వచ్చిత’ まぁcs ఎట్టి పుణ్యములు చేజ్చెన నాఁ జక్టSగా పాృనంబునకా மூ 3 避 థౌ :గ^ * * * 帶 — : వల్ల భౌ భ్యు ద య ము : శీనాథ మహాకవి వల్ల భాభ్యుదయమును నొక గంథమును రచిం చెనని చెప్పదురు. ఆది యిప్ప డెచ్చబను గన్పుట లేదు. భట్లపెను ്ക് thu £y v) ముర్తి కోదండకవికృత వల్లభాభ్యుదయ మొకటికలదు. అది శీ కా కుళాంధ్ర వల్లభుని మాహాత్మ మును దెలుపును. శీనాథకవి కృత వల్లభాభ్యుదయము గూడ క్ష భవే తెలుపునో కాక వల్లభాభ్యుదయ మును పేర వినుకొండ వల్లభ రాయల వంశ చారి, తమును దెలుపునో తెలియదు. ఈవల్లభ రాయల కృతమని చెప్పబడియెడి కీడాభిరామ ముగాక శీనాథుని వీధినాటకమని యొకపుస్తకము పచారములో న్నది. దీనినిండ నసభ్యములగు పద్యములే యున్నవి. ఇది యే వల్ల