పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

62

శృంగారనైషధము


తే.

మనము గారానఁ బోషించి కనకపంజ
రమున నిడ్డ కేళీచకోరవ్రజంబు
వీనివెన్నెలఁ దెగఁ గ్రోలు గాని విడువు.
డొక్కగ్రుక్కన గుంభజుఁ డుదధిఁబోలె.

125


తే.

శ్రవణపూరతమాలపల్లవచయంబు
మేపుదము వీనిలో నున్నమృగశిశువున
కది ప్రవర్ధన మొందెనే ముదితలార
మండలం బెల్లఁ దానయై యుండుఁ గాని.

126


క.

రాహుగ్రహవదనగుహా
గేహాంతర్ధ్వాంతపటలకేళీరసకౌ
తూహలనవఖద్యోతం
బీహరిణాంకుండు వీని కేటికి వెఱవన్?

127


వ.

అని మఱియును.

128


మ.

అవతంసంబవు పార్వతీపతికి దుగ్ధాంభోధికిం గూర్మిప
ట్టివి బృందారకధేనుకల్పతరువాటీకౌస్తుభశ్రీసుధా
నవదిగ్వారణసోదరుండవు జగచ్ఛ్లాఘ్యుండ వీ విట్టినీ
కవునే ధర్మువు శోచ్యపాంథజనసంహారంబు తారాధిపా?

129


క.

చేయకుము చంద్ర! సుమన
స్సాయకునిం గూల విరహిజనపీడనమున్
వ్రేయకు మందంద పయ
స్తోయధివంశమున కపయశోడిండిమమున్.

130


వ.

అని బహుప్రకారంబుల.

131


తే.

ఇవ్విధంబునఁ గ్రథకైశికేంద్రతనయ
మదనవేదనదోదూయమాన యగుచు