పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

38

శృంగారనైషధము


ధాయ్యయుఁబోలె నయ్యె నది; ధైర్యము పల్లటిలెన్ ఖగేశ్వరా!

31


శా.

కాలాంతఃపురకామినీకుచతటీకస్తూరికాసౌరభ
శ్రీలుంటాకము చంచనాచలతటశ్రీఖండసంవేష్టిత
వ్యాలస్ఫారఫణాకఠోరవిషనిశ్శ్వాసాగ్ని పాణింధమం
బేలా నాపయి దక్షిణానిలము పక్షీ! సేయు దాక్షిణ్యమున్?

32


క.

నెలనెల దప్పక యుండఁగ
నెల భాస్కరుఁ జొచ్చు టెల్ల నియమముతోడన్
గలహంస వేఁడివెన్నెల
సొలయక నాయంగకములు సూఁడుటకుజుమీ.

33


ఉ.

మోహము దాహమున్ మదికి మూఁడ్చుచు నున్నవి పాయవెప్డు సం
దేహము మీనకేతనునిదివ్యశరంబులు పువ్వుమొగ్గలో?
యూహ యొనర్పఁగాఁ బిడుగులొ? కులిశంబులొ? యట్ల! భారతీ
వాహకులావతంస! విషపల్లిసముద్భవముల్ ప్రసూనముల్.

34


హంస దమయంతికడకు దూతయై చనుట

వ.

కావునం దీరంబు లేనివిరహభారం బనుపారావారంబున మునుంగంబాఱుచున్న నాకుం దెప్పగా విరించి నిన్నుఁ గల్పించినాఁడు, మిముబోంట్లగు పెద్దలగుణంబులు పరార్థప్రవణంబులు గదా! పొమ్ము, కార్యము సాధింపుము, పునస్సమాగమంబయ్యెడు, నీవు వచ్చునంతకు నిచ్చోటన యుండుదుంజుమీ! చూతము గదా నీగమనవేగం! బని పల్కి యన్నీడజంబు వీడుకొల్ని క్రీడావనంబులో నొక్కనికుంజక్రోడంబునీడ నన్నరేంద్రుండు చంద్రకాంతశిలాతలం