పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

19


రంభంబులును గాలాగరుకళంకితకామినీకంఠమూలంబు లగుశిశిరకాలంబులును గలకంఠకామినీకంఠకోమలకుహూకారకోలాహలకరంబితకకుబంతంబు లగువసంతంబులును, సాయంతనసమయసంఫుల్లమల్లికామోదమేదురసమీరణౌఘంబు లగునిదాఘంబులును విరహిజనహృదయభయంకరస్తనితసందోహంబు లగుజలధరానేహంబులును సకలజనమనోవికాసమయంబు లగుశారదసమయంబులును గడపుచుండె. నవ్వేళ జలధివేలావలయవలయితవసుంధరాభువనమండలాఖండలుం డగునలుండును విమలనిజకీర్తిమౌక్తికమాలికాసంతానంబులకు నంతర్ఘటనాగుణంబులుంబోలెఁ బొలుచు నక్కాంతాలలామంబు గుణంబులు జనపరంపరవలన వినియె. నాసమయంబున.

78


నలుండు దమయంతియం దనురక్తుఁ డగుట

శా.*

ఆవామాక్షి మనోహరాకృతి యమోఘాస్త్రంబుగా భూవరున్
లావణ్యాధికు నచ్చలంబు మెయిగెల్వంబూని యిందిందిర
జ్యావల్లీకిణకర్కశం బయినహస్తం బుధ్ధతిం జాఁపి వే
పూవుందూపులజోదు పుచ్చుకొనియెం బుండ్రేక్షుకోదండమున్.

79


క.

శ్రవణావతంస మయ్యెను
ధవళాయతనేత్రగుణము ధరణీపతికిన్
శ్రవణావతంస మయ్యెను
బువువింటిగుణంబు నపుడ పుష్పాస్త్రునకున్.

80


ఉ.

ఆవసుధాధినాథుని మహాధృతిశాలి జయించు తెంపునన్
భావజుఁ డప్పు డున్మదనబాణము తియ్యనివింటఁ గూర్చుచోఁ