పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

18

శృంగారనైషధము


నిషధదేశపువిప్రనికరంబుఁ బూజించి
        యలయక ప్రియుసుద్ది యడుగఁ దలఁచు
నభ్యాసవశమునఁ బ్రాణేశ్వరునిమీఁది
        యించుగీతములు వాయించు వీణ


తే.

నేర్పు గలచిత్రకరులచే నిలయభిత్తి
భువనమోహనాకారతఁ బొలుపు మిగుల
మగని మగువను వ్రాయించి మదిఁ దలంచు
నిషధరాజును దన్నుగా నీరజాక్షి.

76


ఉ.

పువ్విలుకానితోడ సరిపోలెడుచక్కనివాఁడు భూమిలో
నెవ్వఁడు చెప్పుడా? యనుచు నిష్టవయస్యలఁ గూర్చి యాత్మలో
నువ్విళులూరుచుం బలుకు; నొప్పులకుప్ప! నలుండు గాక యొం
డెవ్వఁ? డనంగ మెచ్చు దరళేక్షణ నెయ్యము వియ్య మెట్టిదో.

77


వ.

మఱియు మనోరథపరంపరాసంవరణప్రసూనదామంబున నమ్మహీపతిం బతిగా వరియించియుం ద్రిభాగశేషంబు లగువిభావరీసమయంబు నిమీలితంబైన నేత్రయుగ్మంబును బాహ్యేంద్రియమౌనముద్రాభిముద్రితం బైనయంతఃకరణంబును మొఱంగి నిద్రాసమానీతుం డైనయారాజమనోజాతుతో నెంతయుం దడవు మంతనం బుండియు నిరంతరస్మరణసరణీధారావాహికావగాహంబున నెడనెడం బొడచూపు నప్పుడమిఱేనిం గనుంగొని లజ్జాసాధ్వసభ్రమంబులు మనంబులో ముప్పిరిగొనం బ్రమోదించియు నవ్వైదర్భి నిర్భరమదనశరశలాకాశంకుసంకలితవేదనాదూయమానమానసయై విజృంభితమనోభవభుజావష్టంభంబు లగుహిమా