పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/332

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

315


బునఁ జెప్పఁబడి యీభాషానైషధకావ్యం బాపస్తంబసూత్ర! భారద్వాజగోత్ర! యుభయకులపవిత్ర! దానవిద్యాసత్త్ర! నెల్లూరితూర్కరాజపౌత్త్ర! మామిడి పెద్దనామాత్యపుత్త్ర! పెదకోమటివేమభూపాలకరుణాపాత్ర! వినయవివేకసాహిత్య! సింగనామాత్య! నీవు కృతినాయుకుండవుగాఁ బుణ్యశ్లోకుండు నలుండు కథానాయకుండుగా విలసిల్లు నాచంద్రతారార్కంబు.

202


సీ.

నలచక్రవర్తి పుణ్యశ్లోకుఁ డగుటను
        దమయంతి పతి దేవతావతంస
మగుట నప్పరమభవ్యపురంధ్రిపురుషుల
        చరితంబు సత్కావ్యసరణిఁ గూర్చి
చింతామణీమంత్రసిద్ధుం డుపాధ్యాయ
        భట్టహర్షుండు వాక్ప్రౌఢి మెఱయఁ
జెప్పిననైషధశృంగారకావ్యంబు
        దెలియఁ జెప్పితి నాంధ్రదేశభాష


తే.

నిమ్మహాకృతిఁ బఠియించు నెవ్వఁ డేని
యాతఁ డపగతకలిదోషుఁ డగుచుఁ గాంచు
నాయురారోగ్యవిమలవిద్యావివేక
భాగసౌభాగ్యవైభవప్రాభవములు.

203


ఆశ్వాసాంతము

శా.

ఆలంకాపురశంకరాచలమహీవ్యాపారపారంగత
ప్రాలేయద్యుతికీర్తిమండల! కృపాపాథోనిధీ! దానవి